Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Omyłka rachunkowa

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Marcin Sypniewski

Nowe podejście do zagadnienia omyłek rachunkowych jest możliwe dzięki ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych. Usunięcie ich zamkniętego katalogu sprawiło, że oferty nie muszą być już odrzucane z byle powodu.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. „Oczywistość” omyłki ma miejsce wówczas, gdy jest to omyłka bezsporna, niebudząca wątpliwości.

 

Przykład 1

Wykonawca zaoferował dostawę 20 kserokopiarek w cenie jednostkowej 1000 zł, zaś jako łączną cenę brutto wpisał 2000 złotych. W związku z tym, iż cena ofertowa stanowi wynik wadliwie przeprowadzonego mnożenia, winna ona zostać poprawiona przez zamawiającego.

 

Przed ubiegłoroczną nowelizacją Pzp zakres pojęcia „oczywiste omyłki rachunkowe” oraz zasady ich poprawiania wynikały z art. 88, zawierającego zamknięty katalog omyłek rachunkowych, podlegających poprawieniu przez zamawiającego. Nowelizacja wprowadziła nowy sposób podejścia do kwestii omyłek rachunkowych.

 

Obecnie uznać należy, iż „jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter oczywisty (J. Sadowy, „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.”, UZP, Warszawa 2008 r., s. 117). W orzecznictwie podkreśla się, iż musi to być błąd niekoniecznie „rzucający się w oczy”, ale widoczny w trakcie sprawdzania poprawności wyliczeń (wyrok KIO z 31 marca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 327/09; KIO/UZP 341/09). Poza tym katalog omyłek rachunkowych, które może poprawić zamawiający, w myśl znowelizowanej ustawy stanowi katalog otwarty. Ustawodawca odmiennie niż w poprzednim brzmieniu Pzp nie wskazuje zamawiającemu, które omyłki rachunkowe może poprawić, lecz poprzestaje na wyznaczeniu ogólnych dyrektyw postępowania.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne