Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Netto czy brutto?

01 Grudzień 2017 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie rozstrzygnął przetarg na...

Wytyczne w sprawie zamówień...

01 Grudzień 2017 
Komisja Europejska otworzyła konsultacje dotyczące projektu Wytycznych w sprawie zamówień...

Procedury antykorupcyjne

01 Grudzień 2017 
Projekt ustawy o jawności życia publicznego za brak firmowych procedur antykorupcyjnych...

Prowadzenie postępowania

Jawność postępowania w praktyce

30-11-2017

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest określonaw art. 8 pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która w praktyce gwarantuje uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym

Poufność informacji

30-11-2017

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. niewątpliwie spełniła oczekiwania części zamawiających, dotyczące możliwości zastrzeżenia poufności informacji przekazywanych wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym

Istotna zmiana okoliczności

30-11-2017

Omawiamy przesłankę unieważnienia postępowania wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że postępowanie lub zamówienie nie leżą w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaliczki w zamówieniach publicznych

30-11-2017

Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować.

dostępny w wydaniu papierowym

Usługi społeczne – procedury

30-11-2017

Mimo niewielkiej liczby przepisów zawartych w rozdziale 6 działu III pzp prawidłowe odczytanie z nich norm postępowania dotyczących procedur udzielania zamówienia na usługi społeczne może sprawiać kłopoty.

dostępny w wydaniu papierowym

Wspólne udzielanie zamówień

30-11-2017

Ze wspólnym udzielaniem zamówień wiążą się liczne korzyści, jak np. atrakcyjniejsze ceny ofert, optymalizacja kosztów prowadzenia postępowania czy możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia kadry kooperanta.

dostępny w wydaniu papierowym

Praktyczne wykorzystanie próbki

30-11-2017

Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z orzecznictwem KIO próbka może stanowić także treść oferty lub służyć ocenie w kryteriach oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Usługi kulturalne a usługi społeczne

07-11-2017

Jak odróżnić usługi, o których mówi art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp, od usług kulturalnych, o których mowa w przepisach o usługach społecznych, skoro w przypadku zamówień o wartości od 30 000 euro do progu z art. 11 ust. 8 pzp usługi te się pokrywają?

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana „innego podmiotu”

07-11-2017

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma możliwość zmiany tego podmiotu, gdy okaże się, że nie spełnia on wymagań bądź podlega wykluczeniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumenty w konkursie

07-11-2017

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w procedurze konkursu i jakie są konsekwencje ich niezłożenia?

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  64

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne