Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Przesuwanie stadionu

06 Maj 2016 
Budowa stadionu w Bielsku-Białej rozpoczęła się latem 2012 r. Pierwotnie oddanie obiektu...

Propozycja nowelizacji ustawy...

06 Maj 2016 
Ministerstwo Rozwoju zaproponowało projekt nowelizacji ustawy o koncesji na roboty...

Dyrektywy zamówieniowe z 2014...

06 Maj 2016 
18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy...

Prawo

Waloryzacja wynagrodzenia

08-04-2015

Możliwość waloryzacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron umowy: wykonawców – gwarantując im utrzymanie stałego zysku –  i zamawiających – zapewniając, że jakość realizacji umowy będzie utrzymana na wymaganym poziomie.

dostępny w wydaniu papierowym

Nierówność stron

08-04-2015

Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz?

dostępny w wydaniu papierowym

Umowny mechanizm odszkodowawczy

08-04-2015

Zamawiający może zastosować instytucję kary umownej we wzorze umowy, ogólnych warunkach umowy lub w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozliczanie robót budowlanych

04-03-2015

Solidarna odpowiedzialność zamawiającego, przewidziana w art. 6471 kc, lub wynikający z pzp system bezpośredniej zapłaty wobec podwykonawcy aktualizują się w chwili, gdy wykonawca odmawia zapłaty bądź uchyla się od niej.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopotliwy warunek wiedzy i doświadczenia

04-03-2015

Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Jawność umów i aneksów

04-03-2015

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym

Uproszczony reżim na usługi społeczne i inne szczególne usługi

02-02-2015

Dyrektywa 2014/24/UE zawiera zapisy dotyczące podwykonawstwa i polegania na zasobach podmiotów trzecich. Wskazuje też usługi, w przypadku których można zastosować uproszczone procedury udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Wątpliwości dotyczące terminu na odwołanie

02-02-2015

Aby móc skutecznie kwestionować czynności lub zaniechania zamawiającego, wykonawca powinien wiedzieć, od jakich okoliczności uzależniony jest początek biegu terminu na złożenie odwołania i co uznaje się za dochowanie terminu.

dostępny w wydaniu papierowym

Ustawa śmieciowa przed TK

02-02-2015

Omawiamy rozstrzygnięcia przedstawione przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r. (K 17/12), wydanym w sprawie zgodności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z Konstytucją RP.

dostępny w wydaniu papierowym

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

02-02-2015

Komisja Europejska planuje wprowadzenie jednolitego formularza, który wstępnie potwierdzi, że dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w nim.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  28

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne