Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Prawo

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

20-02-2017

W związku ze zmianą przepisów o zamówieniach publicznych zmienił się zakres informacji, których wykazanie w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach jest wymagane zgodnie z nowym rozporządzeniem.

dostępny w wydaniu papierowym

Prowadzenie postępowań w dziedzinie OiB

30-01-2017

Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego przypadku.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowelizacja a rozwój MŚP

30-01-2017

Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Sprawa C-6/15

30-01-2017

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Odstąpienie od umowy

30-01-2017

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Nie zawsze jednak zamawiający kierują się tą starorzymską zasadą, często nadużywając przepisu art. 145 ust. 1.

dostępny w wydaniu papierowym

Naruszenia przy zlecaniu usług prawniczych

20-12-2016

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawo opcji w zamówieniach (cz. 2)

20-12-2016

Możliwość stosowania prawa opcji w zamówieniach publicznych nie wynika z art. 34 ust. 5 pzp, lecz z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Zasada przejrzystości postępowania

20-12-2016

Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Pilna potrzeba

20-12-2016

Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawa własności intelektualnej

25-11-2016

W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała rezultaty konsultacji społecznych w sprawie praw własności intelektualnej w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  36

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne