Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Polskie autobusy pojadą do...

02 Luty 2016 
Solaris Bus&Coach S.A. wygrał przetarg na dostawę 300 autobusów międzymiastowych...

Jednolity tekst kodeksu...

02 Luty 2016 
W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks...

Projekt nowelizacji ustawy...

02 Luty 2016 
Do uzgodnień i konsultacji został skierowany projekt nowelizacji pzp.

Prawo

Podwykonawca w dostawach i usługach

14-01-2015

Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 2)

14-01-2015

Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Zakup samochodów a zapytanie o cenę

14-01-2015

Bardzo często zamawiający, dokonując zakupu samochodów osobowych, stosują tryb zapytania o cenę. Czy takie postępowanie jest słuszne i nie naraża zamawiającego na negatywne konsekwencje?

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy barterowe

03-12-2014

Na gruncie pzp zapłatą zamawiającego za zrealizowanie przez wykonawcę zamówienia nie musi być świadczenie pieniężne. Może ona przyjąć formę cesji praw lub przewłaszczenia własności.

dostępny w wydaniu papierowym

Modyfikacja umów w dyrektywie 2014/24/UE

03-12-2014

Po raz pierwszy dyrektywa dotycząca zamówień publicznych zawiera także zapisy dotyczące modyfikacji umów zawartych w wyniku postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Łączna legitymacja konsorcjum

03-12-2014

Na etapie realizacji inwestycji powstaje wiele kwestii spornych. Wykonawca może mieć jednak problem z dochodzeniem roszczeń wobec zamawiającego, jeżeli zamówienie zostało udzielone konsorcjum.

dostępny w wydaniu papierowym

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 1)

03-12-2014

Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Wykonanie zastępcze w zamówieniach

03-12-2014

Zgodnie z kc zamawiający (wierzyciel) ma kilka możliwości przymuszenia wykonawcy (dłużnika) do realizacji świadczenia w sytuacji, gdy nie wykonuje on zamówienia albo wykonuje je nienależycie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia in-house i kryteria udzielania zamówień

06-11-2014

Omawiamy zmiany wprowadzone nową dyrektywą, dotyczące zamówień udzielanych między podmiotami sektora publicznego, a także odnoszące się do generalnych ustaleń w zakresie kryteriów udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia zgodne z kodeksem pracy

06-11-2014

Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  26

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne