Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Wzorcowe dokumenty i dobre...

10 Październik 2016 
W celu realizacji kompetencji, o której mowa w art. 154 ust. 10 pzp, powołano Zespół do...

Ustawa o VAT

10 Październik 2016 
13 września 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach...

E-faktury w zamówieniach...

10 Październik 2016 
Rada Ministrów przyjęła 5 września br. założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu...

Prawo

Egzekucja przeciwko członkowi konsorcjum

01-09-2015

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed zamawiającym ze względu na fakt wspólnego uczestnictwa w postępowaniu i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Brak formalnej możliwości odwołania

01-09-2015

W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca pozbawiony jest środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowa ramowa w świetle dyrektyw

01-09-2015

Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacji z ogłoszeniem.

dostępny w wydaniu papierowym

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

01-09-2015

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

Termin zapłaty podwykonawcom

28-07-2015

Czy zamawiający jest uprawniony do ukształtowania zapisów przyszłej umowy w sposób, który skracałby ustawowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy?

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena rok po zmianach

28-07-2015

Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Zdolność ekonomiczna wykonawcy

28-07-2015

Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, ustalając w postępowaniu warunek związany ze zdolnością ekonomiczną? Warto w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa KIO.

dostępny w wydaniu papierowym

Konsultacje społeczne wszczęte przez KE

06-07-2015

Pod koniec kwietnia 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne odnośnie do zamówień publicznych. Pierwsza z nich dotyczy procedur odwoławczych, druga – praw własności intelektualnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Natura umowy o roboty budowlane

06-07-2015

Czy fakt, że zawarcie umowy o roboty budowlane nastąpiło w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, wpływa na naturę tej umowy?

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena na nowo

06-07-2015

Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  29

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne