Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Decyzja wykonawcza KE

28 Listopad 2016 
10 października 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą nr 2016/1804,...

Audyt wydatków UE

28 Listopad 2016 
Jak wynika z zaprezentowanego w Brukseli raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego...

Kolejne zmiany w ustawie...

28 Listopad 2016 
Na stronie głównej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono informację o zmianach w pzp,...

Prawo

Podwykonawstwo a zmowa przetargowa

30-09-2015

Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym

Status KIO

29-09-2015

Omawiamy stan obecny i konieczność zmiany regulacji dotyczących organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Niebezpieczny ryczałt

29-09-2015

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą pamiętać, że stosowanie ryczałtowego sposobu rozliczenia należności za wykonane prace wiąże się z ryzykiem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Egzekucja przeciwko członkowi konsorcjum

01-09-2015

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed zamawiającym ze względu na fakt wspólnego uczestnictwa w postępowaniu i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Brak formalnej możliwości odwołania

01-09-2015

W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca pozbawiony jest środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowa ramowa w świetle dyrektyw

01-09-2015

Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacji z ogłoszeniem.

dostępny w wydaniu papierowym

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

01-09-2015

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

Termin zapłaty podwykonawcom

28-07-2015

Czy zamawiający jest uprawniony do ukształtowania zapisów przyszłej umowy w sposób, który skracałby ustawowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy?

dostępny w wydaniu papierowym

Rażąco niska cena rok po zmianach

28-07-2015

Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Zdolność ekonomiczna wykonawcy

28-07-2015

Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, ustalając w postępowaniu warunek związany ze zdolnością ekonomiczną? Warto w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa KIO.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  30

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne