Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odszkodowanie za karę umowną

07 Maj 2015 
Dolnośląski Urząd Marszałkowski w lipcu 2013 r. podpisał umowę na wykonanie portalu...

Krajowe inteligentne...

07 Maj 2015 
W nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Gospodarki stawia na krajowe inteligentne...

Konkurs 3P

07 Maj 2015 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 4. edycję Konkursu 3P na wybór...

Prawo

Konsorcja a prawo konkurencji

01-04-2014

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK zawarcie umowy konsorcjum przez przedsiębiorców, którzy mogliby złożyć samodzielne oferty, może być traktowane jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ukik.

dostępny w wydaniu papierowym

Wykluczenie wykonawcy

03-03-2014

Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym

Depozyt sądowy

03-03-2014

Złożenie rzeczy do depozytu sądowego pozwala na zabezpieczenie świadczenia i zwolnienie się przez dłużnika z odpowiedzialności oraz ma taki sam skutek, jak spełnienie świadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Rewolucja na rynku usług pocztowych

03-02-2014

Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 października i 16 grudnia 2013 r. orzeczenia, które są swoistym „początkiem końca” dominacji Poczty Polskiej S.A. w zakresie obsługi jednostek sądownictwa i prokuratury.

dostępny w wydaniu papierowym

Przesłanki i skutki unieważnienia umowy

03-02-2014

Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną?

dostępny w wydaniu papierowym

Pojęcie podmiotu prawa publicznego

03-02-2014

Definicja podmiotu prawa publicznego została ujęta w dyrektywach unijnych z zakresu zamówień publicznych i stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, którego interpretacji dokonuje TSUE.

dostępny w wydaniu papierowym

Utajnienie informacji a rażąco niska cena

02-01-2014

Praktyka wskazuje, że zamawiający nierzadko bezkrytycznie przyjmują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nawet wtedy, gdy wykonawca zastrzega wszystkie informacje bądź ich większość.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE

02-01-2014

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał osiem wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja wadialna

02-12-2013

Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w umowach na roboty budowlane

02-12-2013

Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  23

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne