Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Sąd pozwany do sądu

01 Sierpień 2014 
Wskutek kontroli wszczętej w czerwcu ubiegłego roku Urząd Zamówień Publicznych...

Nowa ustawa o informowaniu o...

01 Sierpień 2014 
Ogłoszona 10 lipca 2014 r. i obowiązująca od 25 lipca ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o...

Nowelizacja pzp

01 Sierpień 2014 
25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Prawo

Unijne korzenie pzp

01-03-2013

Krajowe prawo zamówień publicznych nie może prawidłowo funkcjonować bez swoich unijnych korzeni. Wszelkie próby rozdzielania czy też przeciwstawiania sobie opisanych zasad są skazane na niepowodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zgodne z prawem dzielenie zamówienia

01-03-2013

Nie każdy podział zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 pzp. Potwierdza to informacja o wyniku kontroli w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyrok w sprawie C-465/11

01-02-2013

Szeroko komentowany wyrok w sprawie Forposta i ABC Direct Contact nie oznacza, że art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp przestaje obowiązywać. Trybunał wyjaśnił tylko zasady jego stosowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Nowe spojrzenie na art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp

01-02-2013

Nie powinno budzić wątpliwości, że świadome, nieprawidłowe realizowanie przedmiotu zamówienia powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedawny wyrok sądu okręgowego wydaje się w tym kontekście niezrozumiały.

dostępny w wydaniu papierowym

Opóźnienie niejedno ma znaczenie

01-02-2013

Nie każdy przypadek niedotrzymania terminu określonego w umowie lub wskutek wezwania przez wierzyciela w trybie art. 455 kc stanowi podstawę do skorzystania przez wierzyciela z pewnych uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym

Orzecznictwo TSUE

02-01-2013

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 4 wyroki dotyczące zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Badanie istotności zmian w umowach

02-01-2013

Niewiele jest zmian, które z całą pewnością mogą zostać zakwalifikowane jako zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 pzp. Warto więc wiedzieć, co i w jaki sposób badają organy kontrolne w tym obszarze.

dostępny w wydaniu papierowym

Odszkodowanie z tytułu naruszenia pzp

02-01-2013

Brak należytej implementacji dyrektyw unijnych w zakresie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie Strabag.

dostępny w wydaniu papierowym

Możliwość odstąpienia od umowy

03-12-2012

Ustawodawca nie przesądził o charakterze okoliczności uzasadniających odstąpienie od zawartej umowy. Należy zatem przyjąć, że mogą to być zarówno okoliczności faktyczne, jak i prawne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana terminu zakończenia robót

03-12-2012

Przedłużanie umów może skutkować korektą wydatków kwalifikowanych – zwłaszcza gdy spółka realizująca inwestycję korzysta ze środków unijnych. Warto więc przyjrzeć się wątpliwościom związanym z art. 144 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  19

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne