Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Data publikacji: 11-05-2017 Autor: Konrad Różowicz
Autor: Rys. B. Brosz

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy konkretna sytuacja faktyczna – nieraz bardzo skomplikowana – umożliwia podjęcie takiej decyzji.

Oczekiwany i zasadniczy efekt przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został odzwierciedlony w samej nazwie tego procesu. Niemniej jednak w trakcie tego postępowania mogą zaistnieć sytuacje, które uzasadniają odmienny sposób jego zakończenia – unieważnienie. W pzp szczegółowo uregulowano materię zakończenia postępowania bez udzielenia zamówienia, w tym enumeratywnie wymieniono przesłanki jego unieważnienia. Jedna z nich odwołuje się do sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp). Przytoczona przesłanka ostatni raz w sposób bezpośredni została zmodyfikowana przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 223, poz. 1778). Jednak na sposób jej stosowania przez zamawiających wpływ mają również zmiany pośrednie, wynikające z uchylenia innych przepisów, ich zmodyfikowania lub wejścia w życie nowych. W ramach niniejszego artykułu zostaną omówione wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp ukształtowanego przez ostatnie nowelizacje pzp.

Unieważnienie zamówienia podzielonego na części

Wejście w życie ustawy nowelizującej z dnia 22 czerwca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1020) zwiększyło liczbę regulacji prawnych dotyczących podziału zamówień publicznych na części. Podstawowym przepisem normującym tę kwestię jest art. 36aa pzp, w którego ust. 1 wskazano, że zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia publicznego. Warto jednak zwrócić również uwagę na regulację art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp, zgodnie z którą, jeżeli gospodarz postępowania po rozważeniu zasadności podziału zamówienia na części uzna to za niecelowe, zobowiązany jest do wskazania w protokole postępowania powodów, dla których podjął tę decyzję. Konieczność wskazania przyczyn odstąpienia przez zamawiającego od podziału zamówienia na części jest czynnikiem skłaniającym do dokonania podziału zamówienia.
 

  • Wyrok KIO z 12 stycznia 2015 r. (KIO 2729/14)

 

„Poszczególne części zamówienia, są w istocie odrębnie kontraktowanymi i finansowanymi zamówieniami, które łączy jedynie ten sam przedmiot i tożsame wszczęcie procedury przetargowej i pewne jej elementy, a których wartość szacuje się łącznie jedynie na potrzeby ich odniesienia do progów stosowania odpowiednich przepisów. Natomiast na każdą część zamówienia składane są odrębne oferty, dokonywany oddzielny wybór najkorzystniejszej oferty i zawierane odrębne stosunki umowne. Odrębnie dla każdej części ocenia się więc również spełnienie przesłanek unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p.”.

Podzielenie zamówienia na części skutkuje zatem koniecznością ustalenia w stosunku do każdej z nich, czy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia. W związku z analizowaną przesłanką aktualna pozostaje okoliczność, że zamawiający, dopuszczając możliwość składania ofert częściowych, zobowiązany jest do podania kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia również co do poszczególnych części, a nie tylko kwoty dotyczącej całości (zob. wyrok KIO z 11 września 2014 r., KIO 1765/14, KIO 1766/14).

Istotne w omawianym kontekście jest zauważenie, że zamawiający nie musi unieważniać postępowania, jeżeli ma możliwość zwiększenia kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

[...]

Konrad Różowicz
prawnik współpracujący z Kancelarią r.pr. M. Różowicza w Poznaniu, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne