Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Prawo i orzecznictwo

Nieznany zakres, niewystarczające środki

11-10-2018

Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Termin związania ofertą a odwołanie

11-10-2018

Czy w sytuacji, gdy termin związania ofertą upłynął, wykonawca może wykazać interes we wniesieniu odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym

Składanie dokumentów elektronicznych

11-10-2018

Omawiamy praktyczne aspekty składania przez wykonawców dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Instytucja przystąpienia

11-10-2018

Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

dostępny w wydaniu papierowym

Legalność, celowość, rzetelność

11-10-2018

W kolejnym już artykule dotyczącym instytucji uprawnionych do kontrolowania zamawiającego omawiamy kontrolę realizacji zasady gospodarności podczas udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Organy kontroli prawnokarnej

03-09-2018

Zmowom przetargowym i innym nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych mają zapobiegać m.in. działania podejmowane przez podmioty właściwe w sprawie wykrywania przestępstw, jak CBŚP i ABW, a także KAS.

dostępny w wydaniu papierowym

Interesy podwykonawców w przetargach drogowych

03-09-2018

Omawiamy wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w celu oceny zabezpieczenia interesów podwykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

dostępny w wydaniu papierowym

In-house w orzecznictwie

03-09-2018

Artykuł 67 ust. 1 pkt 12 pzp stanowi jeden z określonych w pzp wyjątków, do których odsyła art. 10 ust. 2 pzp, od zasady prymatu trybów najbardziej konkurencyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Unieważnienie w procedurze odwróconej

03-09-2018

Przy dwóch (lub więcej) kryteriach oceny ofert w procedurze odwróconej zamawiający nie może zrezygnować z wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego ofertę oceniono najwyżej.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia bagatelne a uondfp

27-07-2018

Analizujemy wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań o wartości poniżej progu 30 000 euro.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  44

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne