Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Nieprawidłowości w tzw. zamówieniach bagatelnych

Data publikacji: 10-02-2021 Autor: Anna Wojtczyk

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy jednostki sektora finansów publicznych dokonują zamówień i wydatków o wartości do 30 tys. euro w sposób zgodny z przepisami prawa. Wyniki tej kontroli mogą stanowić wnioski na przyszłość, zwłaszcza w obliczu konieczności stosowania nowych przepisów.

 

Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK, Izba) przeprowadziła kontrolę, której głównym celem była odpowiedź na pytanie: „Czy jednostki sektora finansów publicznych dokonują zamówień i wydatków o wartości do 30 tys. euro w sposób zgodny z przepisami prawa”? Kontrolą objęto zamówienia z lat 2014–2017 udzielane przez 24 jednostki, wśród których znalazło się po sześć urzędów marszałkowskich (UM), zarządów dróg wojewódzkich (ZDW), prokuratur okręgowych i komend wojewódzkich policji (KWP). Badanie dotyczyło organizacji procesu udzielania zamówień, prawidłowości postępowań oraz celowości i oszczędności ponoszonych wydatków w przypadku tzw. zamówień bagatelnych, czyli o wartości do 30 tys. euro (na gruncie nowych przepisów próg bagatelności wynosi 130 tys. zł). Wyniki tej kontroli – przedstawione w marcu 2018 r. – warto przypomnieć na progu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). Ustawodawca zdaje się zwracać coraz większą uwagę na tego typu zamówienia, ustalenia kontroli nabierają więc szczególnego znaczenia dla zamawiających. Warto przeanalizować zarzuty stawiane przez NIK i zwrócić uwagę na dobre praktyki zamawiających, na które wskazywali kontrolujący.

 

Zasady gospodarowania środkami publicznymi

 

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Na moment prowadzenia analizowanej kontroli obowiązywały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.), gdzie w art. 4 pkt 8 ustawodawca zastrzegł, że obowiązek stosowania przepisów tej ustawy nie dotyczy zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Względem tych zamówień ustawodawca wymagał natomiast, aby wydatki publiczne były dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań publicznych. Konieczne było również przestrzeganie zasad przejrzystości i jawności przez zamawiających wydatkujących środki publiczne. Zamawiający powinien też gwarantować równy dostęp do informacji, odpowiedni poziom upublicznienia informacji, umożliwiający otwarcie na konkurencję oraz bezstronność procesu udzielania zamówień.
W większości skontrolowanych podmiotów wydatkowanie środków do 30 tys. euro odbywało się racjonalnie i zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, a realizacja wydatków następowała w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. Naruszenia powyższych zasad polegały zaś na niegospodarnym wydatkowaniu środków oraz zaciągnięciu zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia, określonego planem finansowym.

 

Regulamin

 

Zamawiający powinien określić zasady, którymi będzie się kierował przy realizacji zamówień podprogowych, np. w formie regulaminu. Regulamin nie jest obowiązkowy, ale zalecany. NIK pozytywnie ocenia wprowadzenie, przez wszystkie skontrolowane jednostki, wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień podprogowych. W zdecydowanej większości jednostek Izba uznała te procedury za zgodne z wymogami prawa i odnoszące się do najważniejszych elementów kontroli zarządczej. W procedurach wewnętrznych (regulaminach) określone były bowiem zasady udzielania zamówień podprogowych, komórki organizacyjne i osoby odpowiedzialne za realizację zadań w tym zakresie.

 

[...]

 

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; kierownik Działu Zamówień Publicznych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne