Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Mnogość uczestników postępowania odwoławczego i mnogość stawianych w nim zarzutów powoduje niekiedy, że interesy stron i uczestników postępowania się przecinają, częściowo pokrywając się, a częściowo wykluczając się wzajemnie.

 

Postępowanie odwoławcze, inaczej niż znakomita większość postępowań cywilnych, zazwyczaj nie jest sporem wyłącznie między dwoma stronami (zamawiającym a odwołującym). Z uwagi na rządzącą tym postępowaniem zasadę koncentracji środków ochrony prawnej – która w praktyce wiąże się z tym, że zainteresowani wykonawcy mogą mieć tylko jedną szansę na to, by skorzystać ze środka ochrony prawnej i uzyskać zamówienie – zainteresowanie postępowaniem odwoławczym jest wśród wykonawców konkurujących ze sobą o uzyskanie zamówienia zazwyczaj duże. Wymagania, jakie ustawodawca stawia w zakresie zgłoszenia przystąpienia, nie zmienią się w sposób istotny w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: nowa ustawa, nowe pzp).

 

Termin

 

Przystąpienie może zostać złożone tylko w określonym terminie, tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę kopii odwołania. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp) zamawiający przesyła innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia kopię odwołania niezwłocznie, nie później niż 2 dni, od jego otrzymania. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zamieszcza je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. W tym drugim przypadku termin do złożenia odwołania liczony jest więc w praktyce od momentu opublikowania odwołania na stronie internetowej i tym samym wezwania potencjalnych (bo nieznanych jeszcze zamawiającemu) wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

Termin na złożenie przystąpienia liczony jest tak samo jak termin na złożenie odwołania, w tym w szczególności obowiązuje tu zasada, zgodnie z którą, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zasada ta będzie obowiązywała również po wejściu w życie przepisów nowej ustawy (zob. art. 509 nowego pzp).

 

Dla dochowania terminu na zgłoszenie przystąpienia konieczne jest doręczenie zgłoszenia przystąpienia Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej, a więc podobnie jak przy odwołaniu nie jest tu wystarczające nadanie zgłoszenia przystąpienia przed upływem terminu np. u operatora pocztowego. Przepis art. 185 ust. 2 obecnie obowiązującego pzp jasno przy tym stanowi, że zgłoszenie przystąpienia składa się w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W nowej ustawie przepis odnoszący się do formy zgłoszenia przystąpienia został przeniesiony do tej części ustawy, która określa przepisy wspólne dla całego postępowania odwoławczego. Mowa tu mianowicie o art. 508 nowego pzp – stanowi on, że pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

[...]

 

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

radca prawny, partner Square Tax & Legal

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne