Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Omawiamy pułapki, na jakie może się natknąć zamawiający przy ocenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej.

 

Żaden zamawiający nie jest zobowiązany do tego, by umożliwiać udział w postępowaniu każdemu wykonawcy funkcjonującemu w danej branży. Krąg wykonawców, którzy mogą ubiegać się o dane zamówienie publiczne, może zostać ograniczony poprzez sformułowanie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorców, m.in. do ich zdolności technicznych (dysponowanie odpowiednim sprzętem i zasobami kadrowymi) albo ekonomicznych i finansowych (posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym, zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie czy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na określoną wartość). Zarówno w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.) – zob. art. 22c ust. 1 pkt 3, jak i w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) – zob. art. 115 ust. 1 pkt 3, prawodawca umożliwia ocenę sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy przez wymaganie od tego wykonawcy m.in. posiadania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Doszczegółowieniem tego przepisu, w stanie prawnym obowiązującym na dzień publikacji niniejszego artykułu, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów). W jego § 2 ust. 2 pkt 4 czytamy, że w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 

Cel przedłożenia dokumentu

 

Dokumenty składane na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu mają na celu tylko i wyłącznie ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej potencjalnego wykonawcy, a nie ubezpieczenie planowanego do zlecenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, uwierzytelnia swój status profesjonalisty odpowiedzialnie funkcjonującego w danej branży. Posiadanie ubezpieczenia świadczy o tym, że wykonawca ma możliwość poniesienia określonych kosztów w celu uzyskania ubezpieczenia („stać go”), a także możliwość uzyskania ubezpieczenia jako takiego. To ubezpieczyciel, stosując własne instrumenty i kryteria, dokonuje oceny ryzyka i wiarygodności danego podmiotu oraz możliwości zapłaty składek, w wyniku czego podejmuje decyzję o udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej danemu podmiotowi. Decyzja ubezpieczyciela oparta jest na danych przedstawianych we wniosku wykonawcy o objęcie ochroną ubezpieczeniową, dotyczących w szczególności wypłaconych w przeszłości odszkodowań za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych lub prowadzonej działalności (liczba szkód, wysokość wypłaconych odszkodowań). Może więc zaistnieć sytuacja, że ubezpieczyciel nie zawrze umowy ubezpieczenia z przedsiębiorcą, który w przeszłości wyrządzał wiele szkód. W konsekwencji taki wykonawca nie będzie w stanie złożyć dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o ile takie jest wymagane w konkretnym postępowaniu o zamówienie, a więc nie uzyska tego zamówienia, gdyż zostanie wykluczony z powodu niespełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu.

 

Treść dokumentu ubezpieczenia

 

Warto wskazać na regulację art. 809 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), zgodnie z którą ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

 

W pzp z 2004 r. ustawodawca nie nazywa dokumentu, jaki wykonawca może przedstawić na potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeszcze do niedawna przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów mówiły wprost o opłaconej polisie lub innym dokumencie. W praktyce to polisa nadal jest dokumentem najczęściej przedstawianym przez wykonawców.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel

główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne