Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Składanie dokumentów po otwarciu ofert

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Po upływie terminu składania ofert wykonawca dysponuje szeregiem instrumentów prawnych w celu złożenia oświadczeń lub dokumentów albo uzupełnienia, poprawienia bądź wyjaśnienia tych już złożonych.

 

Analizując obecnie obowiązujące przepisy, w szczególności dotyczące przetargu nieograniczonego, należy uznać, że wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wstępnego oświadczenia wskazującego na brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile zamawiający sformułował takie warunki). Na etapie po otwarciu ofert zamawiający, opierając się na szeregu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), wzywa wykonawców do składania oświadczeń i dokumentów, które potwierdzają, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu oraz że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zamawiającego. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie praktyczna analiza przepisów prawa stanowiących podstawę do składania przez wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów.


Wyjaśnienie treści oferty


Po otwarciu ofert zamawiający zobowiązany jest zbadać zgodność wszystkich złożonych ofert z wymaganiami zamawiającego. Jeśli uzna, że dana oferta nie odpowiada zapisom siwz, zobowiązany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp.


W toku prowadzonego postępowania stosunkowo często występuje sytuacja, w której zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić, czy oferta jest zgodna, czy też niezgodna z zapisami siwz. W takim przypadku przed podjęciem dalszych czynności zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 pzp. Przywołany przepis stanowi, że zamawiający może w toku badania i oceny ofert wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „może” wskazuje, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek zamawiającego. Należy jednak podkreślić, że niedozwolone jest działanie polegające na odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy zamawiający miał wątpliwości co do jej zgodności z treścią siwz, lecz nie wezwał wykonawcy do złożenia wspomnianych wyjaśnień.


Jeżeli zamawiający może ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że oferta jest niezgodna z treścią siwz, to jego obowiązkiem jest dokonanie czynności odrzucenia oferty. Jeśli zaś zamawiający nie może zająć jednoznacznego stanowiska w tym zakresie, to nie może przyjąć a priori, że oferta złożona przez wykonawcę jest niezgodna z treścią siwz, i musi dalsze działania poprzedzić procedurą wyjaśniającą, która co do zasady ma mu umożliwić zajęcie jednoznacznego stanowiska.


Należy przy tym pamiętać, że niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści ofert złożonych przez wykonawców, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pzp.


Składanie dokumentów i oświadczeń


Niezależnie od zastosowania przez zamawiającego tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa pzp, w przypadku przetargu nieograniczonego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zobowiązany jest złożyć jedynie wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie najwyższej oceny w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert nie jest równoznaczne z wyborem oferty najkorzystniejszej. Zatem złożenie dokumentów podmiotowych stanowi jedną z ostatnich czynności dokonywanych przez wykonawcę bezpośrednio przed zakończeniem postępowania, ale nie ostatnią. W zależności od wartości zamówienia podstawą do wystosowania przez zamawiającego odpowiedniego wezwania w opisanym wyżej zakresie jest art. 26 ust. 1 lub ust. 2 pzp. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, to podstawą do wystosowania wezwania jest art. 26 ust. 2 pzp, natomiast gdy wartość zamówienia jest równa tym kwotom lub wyższa, to podstawą do wystosowania wezwania jest art. 26 ust. 1 pzp. Każdorazowo zamawiający zobowiązany jest do wskazania w wezwaniu minimalnego terminu na złożenie oświadczeń i dokumentów, a termin ten wynosi odpowiednio 5 lub 10 dni.


Zatem co do zasady w przypadku prawidłowego złożenia dokumentów w odpowiedzi na otrzymane od zamawiającego wezwanie należy się spodziewać, że oferta złożona przez takiego wykonawcę zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą.

 

Uzupełnianie i wyjaśnianie


Na gruncie zamówień publicznych funkcjonuje też instrument, jakim jest korekta złożonych już przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów. Jest ona dla wykonawców szansą na skorygowanie popełnionych błędów.

 

Jeżeli wykonawca złoży błędne oświadczenie lub dokument albo w ogóle ich nie złoży, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przez lata funkcjonował jasny podział, z którego wynikało, że podstawą do wezwania do wyjaśnień treści złożonych oświadczeń i dokumentów jest art. 26 ust. 4 pzp, natomiast podstawą do ich uzupełnienia – art. 26 ust. 3 pzp. Jednak w jednej z nowelizacji pzp ustawodawca dokonał modyfikacji brzmienia art. 26 ust. 3 pzp, wzbogacając instrument w nim określony o możliwość wyjaśniania treści dokumentów lub oświadczeń wskazanych w art. 25 ust. 1 pzp. Modyfikacja ta podaje w wątpliwość zasadność funkcjonowania art. 26 ust. 4 pzp. Niemniej jednak, z uwagi na opisane niżej okoliczności, zdaniem autorów wskazane jest rozdzielne stosowanie art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust. 4 pzp (zob. tabela).

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne