Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Usługi społeczne w nowym pzp

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Mateusz Saczywko

Nowe przepisy zmodyfikują sposób udzielania zamówień na usługi społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych postępowań, których wartość będzie mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro.

 

Usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g–138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp), zwane w uproszczeniu „usługami społecznymi”, wprowadzone zostały wskutek nowelizacji z czerwca 2016 r. Wprowadzenie regulacji dotyczących usług społecznych zastąpiło istniejący przez wiele lat podział usług na tzw. usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Uzasadniając ich włączenie do ustawy, wskazano, że dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła zupełnie nowy, szczególny reżim udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne, a z uwagi na ograniczony transgraniczny charakter tych zamówień (zamówienia stanowią przedmiot zainteresowania wykonawców z innych państw dopiero po osiągnięciu relatywnie wysokiej wartości) ustawodawca przewidział łagodniejszy reżim ich udzielania oraz wyższy próg niż ten mający zastosowanie do innych usług. W motywie 114 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE wskazano ponadto, że: „Usługi te świadczone są w określonym kontekście, mocno zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny system udzielania zamówień publicznych na takie usługi, o wyższym progu niż próg mający zastosowanie do innych usług”. Kwestie te uwzględniono także w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp), która również przewiduje łagodniejszy reżim udzielania tych zamówień, wprowadzając jednak pewne zmiany w tym zakresie. Wykaz usług społecznych stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznik XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Należy przy tym podkreślić, że usługi te (określone ściśle wskazanymi kodami CPV) wymienione zostały enumeratywnie. Tylko więc usługi, które odpowiadają kodom CPV wskazanym w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, są usługami społecznymi.


Podstawowe przepisy


Nowo przyjęta ustawa zachowuje ustanowioną przez dyrektywy kategorię usług społecznych, wprowadzając przy tym ich definicję. W art. 7 pkt 34 nowego pzp wskazano, że przez zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi należy rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. W obecnie obowiązującym pzp nie uwzględniono definicji tych usług w przepisach początkowych, dopiero w art. 138h znalazło się wskazanie, że przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.


Nowe pzp (podobnie jak to było do tej pory) uzależnia tryb prowadzenia postępowania na usługi społeczne od wartości przedmiotu zamówienia. W art. 138 obecnie obowiązującego pzp wskazuje się, że przepisy rozdziału dotyczącego zamówień na usługi społeczne stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

 

 • 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub
 • 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.


Jeżeli zaś wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż te kwoty, zamawiający może udzielić zamówienia, korzystając z tzw. procedury uproszczonej.
W nowo przyjętej ustawie (art. 359) wskazano z kolei, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne stosuje się przepisy:

 

 • właściwe dla zamówień klasycznych o wartości równej progom unijnym lub większej – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z działu IV rozdziału 4 ustawy;
 • właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

 

Choć w przepisie tym brak odniesienia do zamówień sektorowych, nie znaczy to, że zostały one pominięte. Zgodnie z art. 392 ust. 1 nowego pzp przepisy ustawy właściwe dla zamówień sektorowych stosuje się do udzielania zamówień sektorowych na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówienia jest równa wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro lub ją przekracza. Jednocześnie wskazano, że w takim wypadku zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

 

 • obowiązku składania oświadczeń o: niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, na formularzu jednolitego dokumentu;
 • minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;
 • obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego.

 

Ograniczenie kręgu wykonawców


Zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne mogą się ubiegać ściśle określeni wykonawcy, również pozostanie w mocy po wejściu w życie nowych przepisów. Zgodnie z art. 361 ust. 1 zamawiający będzie mógł zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

 • celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94;
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 • struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
 • w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.


Przepis ten brzmi identycznie jak art. 138p obecnie obowiązującego pzp.

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne