Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Tryb podstawowy

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

Według nowego pzp do klasycznych zamówień krajowych nie będą miały zastosowania m.in. tryby przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Pojawi się natomiast tryb podstawowy.

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp) dzieli zamówienia klasyczne – czyli zamówienia udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – na dwie grupy. Pierwsza z nich odnosi się do zamówień uregulowanych w dziale II nowego pzp, które dotyczą zamówień klasycznych o wartości równej progom unijnym lub większej – są to tzw. zamówienia unijne. Drugą grupę zamówień klasycznych stanowią zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne (dział III nowego pzp), zwane zamówieniami krajowymi. Możliwość zastosowania nowego trybu postępowania, jakim jest tryb podstawowy, przewidziano wyłącznie w odniesieniu do postępowań krajowych. Co ważne, do postępowań krajowych nie stosuje się m.in. trybu przetargu nieograniczonego, który ma zastosowanie jedynie w zamówieniach unijnych.

 

Uproszczony i elastyczny


Tryb podstawowy co do zasady ma być trybem uproszczonym, cechującym się elastycznością. Czy faktycznie postępowanie w tym trybie da się przeprowadzić w prosty sposób? Na czym ma polegać wspomniana elastyczność? Pytania te należy sobie zadać po analizie przepisów dotyczących prowadzenia postępowania w omawianym trybie.


Definicja trybu podstawowego została określona w art. 275 nowego pzp. Zgodnie z nią zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

 

  1. wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo
  2. może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość, albo
  3. negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia.

 

Z powyższego wynika, że postępowanie w trybie podstawowym będzie można prowadzić w trzech różnych wariantach. Zrozumienie każdego z nich pozwoli zamawiającemu na dobranie optymalnych rozwiązań proceduralnych, które mają doprowadzić do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Co ważne, wybór między wyżej wskazanymi wariantami pozostawiony został wyłącznie zamawiającemu i nie jest on uzależniony od spełnienia jakichkolwiek przesłanek.


Niezależnie od tego, które z rozwiązań zastosuje zamawiający, postępowanie w trybie podstawowym zostanie wszczęte przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP). Ciekawe jest to, że nowe pzp nie wymaga obligatoryjnego zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego, wskazując w tym zakresie wyłącznie na uprawnienie (art. 270 ust. 1 nowego pzp). W celu wyboru najlepszego dla zamawiającego wariantu prowadzenia postępowania w trybie podstawowym warto prześledzić poszczególne etapy procedury.

 

Wariant 1


W wariancie 1, w którym zamawiający nie będzie prowadził z wykonawcami negocjacji treści złożonych ofert, postępowanie rozpocznie się ogłoszeniem w BZP. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamawiający ma obowiązek zapewnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). Dokument ten, wraz z innymi dokumentami zamówienia, określa lub opisuje warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do upływu terminu składania ofert określonego przez zamawiającego wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, a zamawiający zobligowany jest na nie odpowiedzieć w terminach wynikających z art. 284 nowego pzp. W tym okresie zamawiający również z własnej inicjatywy może zmienić treść SWZ.


Po upływnie terminu składania ofert zamawiający otwiera złożone oferty, a otwarcie ofert – co warto podkreślić – nie jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

 

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.


Następnie zamawiający bada oferty pod kątem przesłanek odrzucenia (określonych w art. 226 nowego pzp) oraz weryfikuje oświadczenie złożone przez każdego z wykonawców na podstawie art. 125 nowego pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Na tym etapie postępowania zamawiający będzie wyjaśniał treść złożonych ofert, poprawiał omyłki czy weryfikował prawidłowość obliczenia ceny oferty. W następnej kolejności zamawiający – przy użyciu kryteriów oceny oferty – tworzy ranking spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, a następnie wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w ich posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wezwany wykonawca wykaże, że nie istnieją w stosunku do niego podstawy wykluczenia i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający wybiera jego ofertę jako najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 

 

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – w tym zakresie zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje również na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
  2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zaprasza wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, której podpisanie kończy proces udzielenia zamówienia publicznego.

 

Jak widać, wariant 1 trybu podstawowego jest łudząco podobny do trybu przetargu nieograniczonego, znanego wszystkim zamawiającym. Oczywiście kilka różnic można znaleźć (np. brak tzw. procedury odwróconej), ale co do zasady zamawiający powinni stosunkowo łatwo przyswoić sobie ten sposób procedowania.

 

[...]

 

Piotr Pieprzyca
specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, wieloletni praktyk; właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca; członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne