Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Język polski w postępowaniu

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jedną z zasad zamówień publicznych jest prowadzenie postępowania w języku polskim. Zdarza się jednak, że wykonawcy składają dokumenty w językach obcych. Jak wówczas postępować?

 

Język polski, jako podstawowy element narodowej tożsamości, podlega ustawowej ochronie. Ochrona ta została określona w szczególności w przepisach ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Z treści tego aktu prawnego wynika, że język polski jest językiem urzędowym m.in. jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, oraz instytucji powołanych do realizacji zadań publicznych. Oznacza to, że dokonywanie wszelkich czynności urzędowych i składanie oświadczeń przez podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Polski odbywa się w języku polskim. Również wszelkie oświadczenia, podania i inne pisma kierowane do organów administracji publicznej powinny być składane w języku polskim. Wyjątki od tej zasady zostały uregulowane w przepisach szczegółowych.


Zasada urzędowości języka polskiego została przeniesiona również do ustawy Prawo zamówień publicznych. W jej art. 9 ust. 2 ustawodawca wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dalej, w ust. 3 tego artykułu, prawodawca przewiduje możliwość wyrażenia zgody przez zamawiającego na złożenie przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, oświadczeń i innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Wyjątek ten może być zastosowany przez zamawiającego jedynie w uzasadnionych przypadkach. W sytuacji gdy wykonawca zainteresowany zamówieniem dysponuje dokumentami sporządzonymi w języku innym niż polski, składa wraz z ofertą nie tylko te dokumenty, ale również ich tłumaczenia na język polski. Wynika to wprost z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Tłumaczenie na język polski nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Ale przy tym dokument stanowiący tłumaczenie dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę (osoby podpisujące), nie może pozostać zwykłą niepodpisaną kartką papieru (zob. wyrok KIO z 13 stycznia 2011 r., KIO 2785/10, KIO 2814/10).

 

Zasada urzędowości języka polskiego w praktyce


Mimo że przepisy prawa są jednoznaczne w kwestii określenia języka, w jakim zamawiający będzie się porozumiewał z wykonawcami, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej pokazuje, jak wiele problemów może napotkać zamawiający w związku z tak prozaiczną kwestią.


Komunikaty w oprogramowaniu (wyrok KIO z 25 lutego 2020 r., KIO 273/20)


W postępowaniu na dostawę mobilnych pracowni komputerowych zamawiający wymagał dostarczenia najnowszej dostępnej wersji (lub równoważnej) oprogramowania konkretnego typu w polskiej wersji językowej, spełniającego łącznie trzy warunki. Jednym z nich był wymóg, aby oprogramowanie posiadało interfejs użytkownika oraz menu pomocy w języku polskim. Konkurujący wykonawca w odwołaniu wniesionym do KIO wskazał, że w oprogramowaniu wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, część interfejsu użytkownika nie jest przetłumaczona na język polski, np. pojedyncze przyciski wyświetlają się w języku angielskim. Jak wykazano w toku postępowania odwoławczego, przeprowadzona przez odwołującego się wykonawcę analiza funkcjonalności oprogramowania została oparta na darmowej, próbnej wersji oprogramowania (tzw. demo). Jednoznacznie wskazywały na to zrzuty z ekranu zawarte w ww. analizie, odwołujące się do wersji próbnej. Ustalenie to nie było kwestionowane przez odwołującego się w toku rozprawy. Izba nie podzieliła więc poglądu odwołującego się wykonawcy i wskazała, że „uzasadnione były twierdzenia zamawiającego, jak i przystępującego, którzy akcentowali, że wersje demo oprogramowania niejednokrotnie nie zawierają wszystkich funkcjonalności danego rozwiązania, przez co skorzystanie przez odwołującego z udostępnionej przez producenta oprogramowania wersji próbnej programu nie przesądza o braku posiadania przez zaoferowane przez Konsorcjum (…) pełne oprogramowanie wszystkich wymaganych w specyfikacji funkcjonalności”.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego (wyrok KIO z 20 maja 2019 r., KIO 673/19, KIO 801/19)


Jak wynika z art. 25 ust. 1 pzp, zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających, że oferowane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania opisane w siwz.
W omawianym przypadku zamawiający prowadził postępowanie dotyczące modernizacji sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do poziomu nowoczesnego systemu łączności radiowej – systemu standardu ETSI TETRA. W specyfikacji przewidziano, że w celu potwierdzenia, że oferowany system spełnia wymagania zamawiającego, po otwarciu ofert i ich wstępnej weryfikacji zamawiający ustali harmonogram przeprowadzenia testów oferowanego systemu. W trakcie prezentacji każdy z wykonawców był zobowiązany do skonfigurowania i zaprezentowania działania poszczególnych funkcjonalności systemu. Ponadto wersja prezentowanego systemu oraz modele terminali musiały być zgodne z wersjami zgłoszonymi w ofercie przetargowej wykonawcy. Z dokonanej prezentacji miał być sporządzony protokół.
System zaoferowany przez jednego z wykonawców został zweryfikowany bez użycia dostarczonych na testy urządzeń, a jedynie na podstawie dostarczonej karty katalogowej oraz ustnego oświadczenia wykonawcy o spełnianiu wymogów siwz. Co więcej, karta ta została sporządzona w języku angielskim i nie dawała możliwości weryfikacji wersji prezentowanego systemu, nawet w przypadku biegłej znajomości języka angielskiego i standardu TETRA, oraz dotyczyła urządzenia innego niż wskazane w protokole prezentacji.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne