Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Żądanie dokumentów przedmiotowych

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Mateusz Saczywko

Celem składanych przez wykonawcę dokumentów przedmiotowych jest potwierdzenie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

 

Dyrektywa 2014/24/UE w motywie 84 wskazuje, że jedną z głównych przeszkód dla uczestnictwa wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, w zamówieniach publicznych są obciążenia administracyjne wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących spełniania kryteriów kwalifikacji czy zaistnienia podstaw wykluczenia. Ograniczenie wymogów w tym zakresie, na przykład przez zastosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, obejmującego zaktualizowane oświadczenie własne, w znacznym stopniu upraszcza procedurę, co jest korzystne zarówno dla instytucji zamawiających, jak i dla wykonawców.


Część dokumentów czy oświadczeń, o ile zażąda tego zamawiający, nadal należy dołączać do oferty. Kwestia jednak tego, który dokument do jakiej grupy przypisać – czyli który należy bezwzględnie dołączyć do oferty, a który złożyć dopiero na wezwanie – nadal budzi wiele wątpliwości.


Dokumenty przedmiotowe i podmiotowe


Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjęło się, że żądane przez zamawiającego dokumenty dzieli się na dokumenty przedmiotowe i podmiotowe. Dokumenty podmiotowe mają na celu wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty przedmiotowe odgrywają zaś w postępowaniu inną rolę – mają potwierdzić, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Odróżnianie tych dwóch typów dokumentów niejednokrotnie było przedmiotem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej:

 

Wyrok KIO z 4 czerwca 2013 r. (KIO 1207/13)
„Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Na treść oferty składa się zdefiniowanie i dookreślenia zaciąganego zobowiązania. Natomiast tzw. dokumenty przedmiotowe generalnie potwierdzają, iż oferowane rozwiązania czy szerzej – prowadzona działalność, organizacja pracy etc. – spełniają wymagania SIWZ i nie określają bezpośrednio proponowanego sposobu wykonania zamówienia”.


Wyrok KIO z 12 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 381/10)
„Ustawodawca odróżnia ofertę od tzw. dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz od oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w siwz – tzw. dokumenty o charakterze przedmiotowym zdefiniowane w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy”.


Jakie dokumenty mogą być żądane?


Zgodnie z art. 25 ust. 1 obecnie obowiązującego pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

 

  1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
  2. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego;
  3. brak podstaw wykluczenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Uprawnienie zamawiającego do zażądania odpowiednich dokumentów doznaje więc pewnych ograniczeń: można ich bowiem żądać tylko wtedy, gdy zostały one wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do składania ofert, i tylko jeśli warunek udziału w postępowaniu został odpowiednio skonstruowany. Podkreśliła to Izba w wyroku z 26 lutego 2018 r. (KIO 246/18), w ramach którego uznała za nieprawidłowe działanie zamawiającego polegające na nieopisaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego potencjału technicznego oraz kadry technicznej, z jednoczesnym wymaganiem wykonawców biorących udział w postępowaniu złożenia określonych środków dowodowych. Nie można zaprzeczyć, że zamawiający (jako gospodarz prowadzonego postępowania) ma prawo określić warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe – o ile są one określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne