Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Udzielanie pilnych zamówień w czasach COVID-19

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W dokumencie opublikowanym 1 kwietnia br. Komisja Europejska wskazuje, jak szybko i zgodnie z prawem udzielić pilnych zamówień publicznych w trakcie trwania pandemii koronawirusa.

 

Niniejszy artykuł stanowi omówienie najważniejszych punktów dokumentu „Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19” (dalej: Wytyczne)1. Komisja Europejska opublikowała ten dokument 1 kwietnia 2020 r. w celu wskazania, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą obecnie udzielać zamówień publicznych szybko i zgodnie z prawem.


Aktualne uwarunkowania oraz obowiązujące przepisy


Wytyczne rozpoczynają się od nakreślenia sytuacji, w której znaleźli się zamawiający w trakcie trwania epidemii COVID-19. Komisja wskazuje, że instytucje zamawiające muszą „zapewnić dostępność środków ochrony indywidualnej, takich jak maski i rękawice ochronne, wyrobów medycznych, w szczególności respiratorów, oraz innych środków medycznych, jak również zapewnić funkcjonowanie infrastruktury szpitalnej i informatycznej”. W tym celu, w ramach zamówień publicznych, instytucje zamawiające mogą:

 

  • znacznie skrócić czas trwania procedury otwartej bądź ograniczonej;
  • udzielić zamówienia przy zastosowaniu procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub nawet bezpośrednio udzielić zamówienia;
  • „rozważyć możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań i nawiązania współpracy z podmiotami rynkowymi”.


Skrócenie terminów w przypadku przetargu nieograniczonego bądź ograniczonego


W przypadku pilnej konieczności udzielenia zamówienia publicznego dyrektywa 2014/24/UE w art. 27 ust. 3 przewiduje możliwość skrócenia terminu składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego do 15 dni od publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Regulacja ta transponowana została do rodzimego porządku prawnego przez art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

 

Z kolei w przypadku przetargu ograniczonego, gdy wystąpi pilna konieczność udzielenia zamówienia, możliwe jest skrócenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału do 15 dni (art. 28 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE), a terminu składania ofert – do 10 dni (art. 28 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE). Możliwość tę, wynikającą z prawa unijnego, wyrażają w polskim ustawodawstwie odpowiednio: art. 49 ust. 3 oraz art. 52 ust. 4 pzp.


W Wytycznych wskazano, że dokonywane w związku z epidemią COVID-19 zakupy towarów i usług pierwszej potrzeby, jak również dodatkowej infrastruktury, wypełniają znamiona „pilnej potrzeby”, do której odwołują się zarówno dyrektywa 2014/24/UE, jak i pzp.


Przesłanki stosowania procedury negocjacyjnej bez wcześniejszej publikacji ogłoszenia


W przypadku gdy spełnione zostaną przesłanki zawarte w art. 32 ust. 2 lit. c dyrektywy 2014/24/UE i w odpowiadającym temu przepisowi art. 62 ust. 1 pkt 4 pzp, możliwe jest zastosowanie procedury negocjacyjnej bez wcześ­niejszej publikacji ogłoszenia.


Przepisy te wskazują, że skorzystanie z procedury negocjacyjnej nie wymaga wcześniejszej publikacji ogłoszenia, jeśli wystąpią kumulatywnie trzy następujące przesłanki:

 

  • wyjątkowo pilna konieczność udzielenia zamówienia uniemożliwiająca zastosowanie innych, bardziej konkurencyjnych procedur (oraz związanych z nimi dłuższych terminów);
  • wydarzenie powodujące tę konieczność było niemożliwe do przewidzenia przez instytucję zamawiającą;
  • między wydarzeniem a wyjątkowo pilną koniecznością udzielenia zamówienia zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.


Dodatkowo przywołane wyżej przesłanki nie mogą być przypisane instytucji zamawiającej, czyli nie mogą wynikać z jej uprzedniego działania bądź zaniechania.

 

[...]

 

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne