Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kontrole programów operacyjnych

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Projekty przeprowadzane w ramach programów operacyjnych, korzystające z funduszy UE, przechodzą szereg kontroli. Podobnie jak instytucje odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie danego programu.
 
Kończy się kolejna perspektywa finansowa, w której korzystamy ze środków finansowych Unii Europejskiej, obejmująca lata 2014–2020. Aby prawidłowo kwalifikować wydatki pod kątem zgodności z danym programem operacyjnym oraz przepisami krajowymi i unijnymi, a w konsekwencji – umożliwić ich certyfikowanie do Komisji Europejskiej, każdy projekt przechodzi szereg kontroli przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Kontrolą objęte są również instytucje odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie danego programu operacyjnego.
 
Kontrola na każdym etapie realizacji inwestycji
 
W trakcie wdrażania programów operacyjnych każda instytucja zarządzająca (dalej: IZ) musi przeprowadzać kontrole poszczególnych projektów na wszystkich płaszczyznach ich realizacji, tj.:
 
1) kontrole dotyczące zdolności podmiotu do realizacji inwestycji i jego przygotowania administracyjnego;
2) kontrole mające na celu weryfikację wydatków, obejmujące m.in. weryfikację wniosków o płatność beneficjenta, kontrolę w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta oraz kontrole krzyżowe;
3) kontrole na zakończenie realizacji projektu;
4) kontrole trwałości projektu.
 
IZ realizuje także kontrole systemowe, których celem jest weryfikacja skuteczności procesu zarządzania i kontroli danym programem operacyjnym.
Zasady prowadzenia wspomnianych wyżej kontroli zostały uszczegółowione w „Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020” (dalej: Wytyczne), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
 
Przygotowanie beneficjenta do realizacji przedsięwzięcia
 
Kontrola zdolności wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie projektu dotyczy w szczególności weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji projektów oraz sprawdzenia potencjału administracyjnego planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Kontrole te prowadzone są po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Wyjątkowo kontrola może być przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, o ile potencjalny wnioskodawca wyrazi pisemną zgodę na poddanie się takiej kontroli.
 
Weryfikacja wydatków
 
Dokonywanie weryfikacji wydatków polega na sprawdzeniu, czy zamawiane produkty i usługi zostały faktycznie dostarczone (wykonane), a wydatki zostały faktycznie poniesione. Dodatkowo IZ sprawdza zgodność wydatków z danym programem operacyjnym (kwalifikowalność) oraz zasadami unijnymi i krajowymi. Proces weryfikacji wydatków obejmuje: 
 
a) weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjenta;
b) kontrolę projektu w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta;
c) kontrolę krzyżową.
 
Weryfikacja wniosków o płatność
 
Weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami. Podczas oceny dokumentów instytucja weryfikująca korzysta dodatkowo z innych posiadanych przez siebie informacji, np. z wyników kontroli przeprowadzonych przez siebie lub inną instytucję. Celem weryfikacji wniosku o płatność jest potwierdzenie kwalifikowalności wydatków współfinansowanych ze środków unijnych, krajowych lub wkładu włas­nego, które zostały ujęte w tym wniosku. Weryfikacja obejmuje:
 
  • poprawność wypełnienia wniosku od strony formalnej i rachunkowej;
  • poprawność zakwalifikowania wydatków do refundacji lub rozliczenia;
  • zgodność realizacji zakresu rzeczowego projektu z umową o dofinansowanie lub decyzją o dofinansowaniu.
 
Weryfikacji podlega co najmniej próba dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych w każdym wniosku o płatność. W przypadku weryfikacji próby dokumentów instytucja weryfikująca przygotowuje w formie pisemnej metodykę doboru próby dokumentów do kontroli wniosku o płatność wraz z uzasadnieniem tej merytoryki.
 
Wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składane są przez beneficjentów w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków o płatność. W związku z tym kontrola dokumentów przy weryfikacji tych wniosków prowadzona jest na podstawie elektronicznej wersji dokumentów, przekazywanych za pomocą systemu teleinformatycznego.
 
Weryfikacja wniosku o płatność dokumentowana jest przez wypełnienie listy sprawdzającej i jest przeprowadzana z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Oznacza to, że co najmniej ostateczna wersja wniosku o płatność jest weryfikowana przez dwie osoby.
 
[...]
 
Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne