Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wykonawca biorący udział w przygotowaniu postępowania

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Anna Wojtczyk
Zdarza się, że podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sam następnie ubiega się o to zamówienie. Czy w każdym przypadku zamawiający jest zobowiązany wykluczyć taki podmiot z postępowania?
 
Jak wskazuje art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik (a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług)1, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 
Przepis ten ma na celu wyeliminowanie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które uczestnicząc w przygotowaniu postępowania, nabyły wiedzę, która może je stawiać w lepszej sytuacji w stosunku do pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, ma przez to możliwość przygotowania oferty na lepszych warunkach albo posiada informacje dodatkowe o okolicznościach związanych z realizacją zamówienia, co daje mu przewagę nad pozostałymi uczestnikami postępowania.
 
Sam fakt udziału wykonawcy w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia albo osoby z nim powiązanej (tj. jego pracownika, a także osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług) nie stanowi jednak wystarczającej podstawy do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp, ponieważ konieczne jest przesądzenie, że spowodowało to zakłócenie konkurencji (tj. zaburzenie równowagi szans każdego uczestnika na uzyskanie zamówienia), a przy tym owo zakłócenie konkurencji nie mogło zostać wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 
Naruszenie konkurencji
 
Odnosząc się do przepisów unijnych, należy odwołać się do art. 41 dyrektywy 2014/24/UE, który wskazuje, że wykluczenie wykonawcy z postępowania na skutek zakłócenia konkurencji należy traktować jako ostateczność, gdy nie ma innego sposobu zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania, natomiast obowiązek eliminacji zakłócenia konkurencji ciąży na zamawiającym. W przypadku gdy zamawiający uzna, że takie zakłócenie konkurencji występuje, powinien podjąć stosowne środki, do których zaliczyć można przekazanie pozostałym uczestnikom postępowania wszystkich istotnych informacji, które były wymieniane między zamawiającym a wykonawcą w ramach wcześniej świadczonych usług przy przygotowywaniu postępowania. Dotyczy to w szczególności wszystkich dokumentów, które zamawiający udostępnił wykonawcy, oraz dokumentów, w których posiadanie wszedł sam wykonawca w związku z tym, że były one niezbędne do przygotowania postępowania. Metodą eliminacji zakłócenia konkurencji jest wyznaczenie dłuższego terminu składania ofert lub upublicznienie szacunkowej wartości zamówienia (gdy wykonawca np. opracowywał kosztorys inwestorski).
 
Ocena, czy doszło do uprzywilejowania wykonawcy korzystającego przy sporządzaniu oferty z wiedzy osób uczestniczących w czynnościach podejmowanych na etapie przygotowania postępowania, zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli wiedza zdobyta w związku z przygotowaniem postępowania dawała przewagę wykonawcy nad pozostałymi uczestnikami postępowania, przez co miał on możliwość zaproponowania lepszych warunków w swojej ofercie, albo jeśli posiadał informacje dodatkowe o okolicznościach związanych z realizacją zamówienia, przez co miał możliwość dokonania głębszej analizy inwestycji, udział takiego wykonawcy może być oceniony jako naruszający zasady uczciwej konkurencji. Nie bez znaczenia dla ustalenia, czy wystąpiło naruszenie konkurencji, pozostaje również zakres informacji pozyskanych przez wykonawcę oraz stopień trudności przygotowania oferty.
 
Uprzednie czynności zamawiającego
 
Należy pamiętać, że do powstania konfliktu nie dochodzi wówczas, gdy podmiot zamawiający uprzednio dokonał działań niwelujących przewagę konkurencyjną wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania, czy to przez udostępnienie pozostałym wykonawcom określonych informacji, czy przez ustalenie adekwatnego terminu składania ofert, bądź też na skutek podjęcia innych czynności zaradczych. Wówczas zakłócenie to jest eliminowane już na etapie przygotowania postępowania przez samego zamawiającego, co jednocześnie zwalnia wykonawcę z konieczności samodzielnego podejmowania działań w tym zakresie.
 
[...]
 
Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne