Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Europejskie ramy kompetencji

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Profesjonalizacja zamówień publicznych wiąże się z zapewnieniem instytucjom i podmiotom zamawiającym dostępu do wiedzy i odpowiednich narzędzi pozwalających na efektywne prowadzenie postępowania i efektywne zawieranie umów w celu zapewnienia trwałości zamawianych dóbr.

 

Dwa lata temu Komisja Europejska przyjęła „Zalecenie w sprawie profesjonalizacji zamówień publicznych”1 (dalej: Zalecenie) zachęcające państwa członkowskie UE do tego, by na szczeblu krajowym opracować polityki i inicjatywy mające na celu zwiększenie profesjonalizacji specjalistów ds. zamówień publicznych w instytucjach zamawiających. Zalecenie to jest częścią pakietu określającego priorytety polityki zamówień publicznych UE. W preambule do tego dokumentu wskazano, że KE stara się wspierać państwa członkowskie w doskonaleniu specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych przez dzielenie się dobrymi praktykami i opracowanie europejskich ram kompetencji (ECF). Motyw 5 preambuły do Zalecenia stanowi, że cel profesjonalizacji zamówień publicznych należy rozumieć szeroko, jako odzwierciedlenie ogólnej poprawy zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach2. Profesjonalizacja ma obejmować również narzędzia, wsparcie i strukturę polityki instytucjonalnej, które są niezbędne do jego skutecznej realizacji i osiągnięcia odpowiednich rezultatów.

 

Cele strategiczne wskazane w Zaleceniu

 

Skuteczna strategia profesjonalizacji powinna się opierać na podejściu obejmującym trzy uzupełniające się cele:
 
I. Rozwój odpowiedniej struktury strategii na potrzeby profesjonalizacji
Aby wywrzeć realny wpływ, strategia profesjonalizacji powinna móc liczyć na wysoki poziom wsparcia politycznego. Oznacza to określenie wyraźnego podziału obowiązków i zadań instytucji na centralnym szczeblu polityki, wspieranie starań na szczeblu lokalnym, regionalnym i sektorowym i zapewnienie ciągłości między cyklami politycznymi z wykorzystaniem, w stosownych przypadkach, struktur instytucjonalnych promujących specjalizację, łączenie wiedzy i dzielenie się nią. 
 
II. Zasoby ludzkie – ulepszanie szkolenia i zarządzania przebiegiem kariery zawodowej praktyków zamówień publicznych
Praktycy zamówień publicznych, tj. osoby uczestniczące w udzielaniu zamówień publicznych na towary, usługi i roboty budowlane, jak również audytorzy i urzędnicy odpowiedzialni za rozpatrywanie spraw dotyczących zamówień publicznych, muszą przejść odpowiednie szkolenia, posiadać właściwe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie potrzebne przy ich zakresie odpowiedzialności. Oznacza to zagwarantowanie doświadczonego, wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu, oferowanie mu koniecznych szkoleń i umożliwienie ustawicznego rozwoju zawodowego, a także opracowanie struktury zatrudnienia i zachęt w celu uatrakcyjnienia funkcji związanej z udzielaniem zamówień publicznych i motywowania urzędników do osiągania strategicznych rezultatów. 
 
III. Systemy – dostarczenie narzędzi i metod na potrzeby wsparcia profesjonalnej praktyki w dziedzinie zamówień publicznych
Praktycy zamówień publicznych muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wspierani, aby móc skutecznie działać i uzyskiwać najlepszy stosunek wartości do ceny przy każdym zakupie. Oznacza to udostępnienie narzędzi i procesów mających na celu inteligentne udzielanie zamówień publicznych, takich jak: narzędzia stosowane w e-zamówieniach, wytyczne, podręczniki, wzory i narzędzia współpracy oraz odpowiednie szkolenia, wsparcie i wiedza fachowa, łączenie wiedzy i wymiana dobrych praktyk. Efektem kilkuletnich prac są zaprezentowane w listopadzie ubiegłego roku Europejskie Ramy Kompetencji dla specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych (ang. European Competency Framework for Public Procurement Professionals; dalej również: ERK).
 
[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne