Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Odwołanie na zapisy siwz

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Zakresem zaskarżenia w ramach odwołania wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być objęty każdy element siwz – zarówno zapisy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, jak i opis kryteriów oceny ofert czy wzór umowy.
 
Część wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego sceptycznie podchodzi do możliwości złożenia odwołania na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, albo z uwagi na brak czasu na analizę siwz tuż po jej opublikowaniu i na ocenę, jakie jej zapisy mogą stanowić barierę w ubieganiu się o dane zamówienie, albo ze względu na brak wiary w skuteczność (efektywność) tego środka zaskarżenia. Tymczasem prawidłowo sporządzone odwołanie na zapisy siwz może się stać podstawą do dialogu między zamawiającym a wykonawcą, w wyniku którego obie strony uzyskają oczekiwane przez siebie rezultaty – zamawiający większą liczbę ofert złożonych w postępowaniu (a więc większą szansę na uzyskanie faktycznie najkorzystniejszej oferty rynkowej), a wykonawca możliwość konkurowania o konkretne zamówienie na zasadach rynkowych. 
 
Co można zaskarżyć w siwz?
 
W zasadzie każdy element siwz może się stać podstawą składanego w sprawie odwołania. Można więc zaskarżyć zarówno zapisy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia (w tym do zasad i terminów wykonania przedmiotu zamówienia) – i taki zarzut w praktyce pojawia się najczęściej, jak i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert czy wreszcie wzór umowy, która w istocie doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia. Ten ostatni element siwz, choć w praktyce może się okazać najistotniejszy z punktu widzenia wykonawcy, bardzo często bywa przez wykonawców pomijany czy czytany na końcu, kiedy już upłynął termin na złożenie odwołania wobec zapisów siwz (wynoszący odpowiednio 5 lub 10 dni od dnia opublikowania siwz na stronie internetowej zamawiającego przy przetargu ograniczonym lub przekazania siwz wykonawcom w innych trybach, gdzie występuje ten dokument). Z drugiej strony – trudno co prawda przekonać Krajową Izbę Odwoławczą do tego, że narzucony przez zamawiającego wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zbyt jednostronny i nie uwzględnia interesów wykonawcy, jednak nie jest to niemożliwe. W dorobku Izby można znaleźć wiele orzeczeń wskazujących na konieczność zmiany zapisów wzoru umowy, czy to odnoszących się do warunków realizacji zamówienia, czy to do rozkładu ryzyka w umowie zamówieniowej, w tym sposobu skonstruowania kar umownych. 
 
We wszystkich przywołanych sprawach Izba stanęła na stanowisku, że choć zamawiający – jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ma prawo ukształtować zapisy siwz w taki sposób, by odzwierciedlały one jego potrzeby, to jednak przyznana mu swoboda ma pewne granice i zamawiający nie może przerzucać na wykonawców wszelkich ryzyk związanych z realizacją zamówienia, w tym w szczególności takich, których działający z należytą starannością wykonawca nie jest w stanie określić i w ślad za tym ująć w cenie ofertowej. 
 
Jak sporządzić odwołanie wobec zapisów siwz?
 
Punktem wyjścia dla każdego odwołania są zarzuty, które zgodnie z art. 192 ust. 7 pzp wyznaczają zakres rozpoznania odwołania przez Izbę. Podobnie jest w przypadku odwołań składanych wobec zapisów siwz. Zarzutów nie stanowią przy tym wyłącznie wskazywane zazwyczaj w części wstępnej odwołania przepisy ustawy, których naruszenia – zdaniem odwołującego – dopuścił się zamawiający. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Izby zarzut to „określona okoliczność, na którą powołuje się wykonawca w związku z zachowaniem się zamawiającego, które zdaniem wnoszącego odwołanie prowadzić może do naruszenia konkretnych przepisów ustawy. Zarzut powinien zostać zmaterializowany, tj. dookreślony w konkretnym stanie faktycznym” (wyrok KIO z 31 lipca 2012 r., KIO 1495/12). Zakres zarzutów postawionych w danym odwołaniu wyznaczają więc okoliczności faktyczne podniesione przez wykonawcę w jego uzasadnieniu. W ślad za tym odwołujący w toku postępowania odwoławczego nie może wskazywać nowych okoliczności faktycznych, które mają świadczyć o naruszeniu przez zamawiającego zapisów ustawy. Takie działanie może zostać uznane za niedopuszczalną próbę rozszerzenia zarzutów odwołania. 
 
W przypadku odwołania na zapisy siwz obok określenia podstaw faktycznych zarzutów równie ważne jest określenie żądań odwołania, tj. wskazanie oczekiwanego przez wykonawcę sposobu zmodyfikowania zapisów siwz. Żądanie w takich sprawach powinno być jednoznaczne, tj. powinno wskazywać, jaki zapis siwz należy usunąć lub zmodyfikować, a jeśli wykonawca żąda modyfikacji zapisu siwz, należy ponadto wskazać, na czym owa modyfikacja ma polegać. Tak określone żądania powinny przy tym korespondować z podniesionym w sprawie zarzutem, a więc – jak wskazano wyżej – mieć uzasadnienie, związek z podniesionymi w sprawie okolicznościami faktycznymi, które mają wskazywać na naruszenie przepisów prawa. 
 
[...]
 
Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM) 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne