Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Anna Packo

Omawiamy konsekwencje zamieszczenia i niezamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w przypadku korzystania z trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

 

Procedury negocjacyjne bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ze względu na ich szkodliwy wpływ na konkurencję, powinny być stosowane wyłącznie w szczególnie wyjątkowych okolicznościach” – wskazuje motyw 50 preambuły dyrektywy 2014/24/UE. Dla zniwelowania owego szkodliwego wpływu ustawodawca przewidział szereg narzędzi mających na celu ograniczenie i kontrolowanie korzystania z tych procedur, wskazując nie tylko ściśle określone i restrykcyjne przesłanki ich stosowania, ale także następujące obowiązki informacyjne:

1) obowiązek informowania Prezesa UZP – określony w art. 62 ust. 2 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: pzp);

2) obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – ustanowiony w art. 95 i art. 67 ust. 13 pzp;

3) możliwość zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy – uregulowany w art. 62 ust. 2a, art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 11 pzp.

Zgodnie z art. 62 ust. 2a pzp zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może – odpowiednio – zamieścić w BZP lub przekazać do Urzędu Publikacji UE ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: dane zamawiającego, określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz dane wykonawcy, którego ofertę wybrano. Analogicznie art. 66 ust. 2 wskazuje, że zamawiający, po wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki, może opublikować ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podobnym zakresie informacji, z tą różnicą, że podaje się dane wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia, a który jest już znany na etapie wszczęcia postępowania.

Jak można wnioskować z powyższych regulacji, wskazane kwestie są ważnymi elementami ogłoszenia, dlatego w przypadku istotnych zmian w tym zakresie zamawiający powinien opublikować nowe ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy lub jego korektę.

Fakultatywne i obowiązkowe

W prawie krajowym instytucja ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy dotyczy obu wskazanych trybów z tej przyczyny, że łącznie stanowią one odpowiednik unijnej procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Wspomniane wyżej przepisy art. 62 ust. 2a i art. 66 ust. 2 pzp dotyczą ogłoszeń fakultatywnych. Dodatkowa regulacja pojawiła się jednak w art. 67 ust. 11 pzp, gdzie określono, jakie dane powinno zawierać zamieszczane w BIP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–15 pzp. Z normy tej wynika nie tylko szerszy zakres wymaganych informacji, ale też sam obowiązek informacyjny. Różnica ta ma niewątpliwie swoje źródło w tym, że udzielanie zamówień między zamawiającymi oraz podmiotom podległym zamawiającym często dotyczy dziedzin, w których istnieje znacząca konkurencja i duże zainteresowanie danym zamówieniem ze strony wykonawców.

Charakter obu tych rodzajów ogłoszeń implikuje różne konsekwencje zamieszczenia takiego ogłoszenia, jak i jego braku. O ile bowiem rezygnacja z ogłoszenia fakultatywnego oznacza jedynie rezygnację z korzyści, które można dzięki niemu osiągnąć, o tyle z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 67 ust. 11 pzp, wiążą się już bardziej kategoryczne i szczegółowe regulacje, jak np. ta wyrażona w art. 67 ust. 12 pzp, stanowiąca, że zamawiający może zawrzeć umowę nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji. Ponadto jeśli zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12 pzp, umowa taka podlega unieważnieniu (art. 146 ust. 1 pkt 7 pzp). Wnioskując zaś a minori ad maius – tym bardziej takiemu unieważnieniu umowa podlega, jeśli zamawiający w ogóle zaniecha zamieszczenia wymaganego ogłoszenia.

Termin na dokonanie czynności zamieszczenia przedmiotowego ogłoszenia nie został w przepisach sprecyzowany – wskazano jedynie, że ma to nastąpić „po wszczęciu postępowania” (art. 66 ust. 2 pzp) oraz „przed udzieleniem zamówienia”, lecz nie mniej niż 14 dni przed zawarciem umowy (przy sytuacji opisanej w art. 67 ust. 11 i 12 pzp), „co dodatkowo pozwala uznać, że właściwym może być tutaj także termin po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą (…), tym bardziej, iż to właśnie po przeprowadzeniu negocjacji i uzgodnieniu wszystkich warunków realizacji zamówienia zamawiający zyskuje pewność, iż zamówienie zostanie wykonawcy udzielone” (postanowienie KIO z 1 marca 2017 r., KIO 304/17). Oczywiście samo zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy nie zobowiązuje zamawiającego do jej zawarcia.

Korzyści z ogłaszania zamiaru zawarcia umowy

Co do zasady jednak zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy po prostu przynosi zamawiającemu na tyle duże praktyczne zyski, że warto je uznać za konieczny element każdego postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia.

Wspomniane korzyści wiążą się przede wszystkim z momentem rozpoczęcia i zakończenia biegu terminu na wniesienie odwołania. Celem upublicznienia informacji o zamiarze zawarcia umowy jest bowiem umożliwienie wykonawcom zdobycia wiedzy o planowanym zamówieniu (i jest to równy dostęp do tej wiedzy dla wszystkich zainteresowanych), a w konsekwencji – możliwość ewentualnego kwestionowania podstaw do zastosowania wybranego trybu. W przypadku bowiem zamieszczenia takiego ogłoszenia w wymienionych w ustawie prawidłowych publikatorach wykonawcy związani są terminami wskazanymi w art. 182 ust. 3 pzp. Przy czym, niezależnie od tego, kiedy dany wykonawca rzeczywiście wiadomość powziął, publikacja ogłoszenia we wskazanym publikatorze oznacza, że wykonawca „przy zachowaniu należytej staranności” (czyli śledzeniu danego publikatora) do tej wiadomości mógł dotrzeć.

Należy tu jednak podkreślić, że zamieszczenie ogłoszenia w nieprawidłowym wydawnictwie już takiego skutku może nie odnieść – niewątpliwie każdorazowo będzie to poddawane indywidualnej ocenie, podobnie jak informacje zawarte w prasie, na portalach internetowych itd. (zob. postanowienie KIO z 28 maja 2018 r., KIO 905/18).

Terminy na wniesienie odwołania

W kontekście prawa do środków ochrony prawnej powszechnie utożsamia się ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z „inną czynnością” wskazaną w art. 182 ust. 3 pzp (zob. np. postanowienie z 14 maja 2014 r., KIO 872/14). Jednak w orzecznictwie pojawia się także pogląd zrównujący ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z ogłoszeniem o zamówieniu:

Postanowienie KIO z 28 maja 2018 r. (KIO 905/18)

„W tym wypadku mamy do czynienia z konwencjonalną czynnością podmiotu zamawiającego, tj. ze złożeniem oświadczenia woli o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym przez uprawniony do tego podmiot (…). Taka czynność została uregulowana w treści art. 182 ust. 2 ustawy Pzp (odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu)”.

W przypadku publikacji przedmiotowego ogłoszenia nie ma to jednak praktycznego znaczenia – zarówno bowiem ust. 2, jak i ust. 3 artykułu 182 wskazują na te same terminy na wniesienie odwołania: 10 i 5 dni.

Jeśli jednak zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ust. 4 pzp, czyli 15 dni od zamieszczenia w BZP albo 30 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem. Jeżeli zaś zamawiający nie opublikował również ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo ogłoszenie to nie zawiera uzasadnienia, termin na wniesienie odwołania wynosi odpowiednio 6 miesięcy od zawarcia umowy, jeżeli publikatorem powinien być Dziennik Urzędowy UE, lub miesiąc od zawarcia umowy, jeżeli miał to być BZP.

 

[...]

 

Anna Packo
prawnik, członek Krajowej Izby Odwoławczej; od kilkunastu lat zajmuje się zamówieniami publicznymi 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne