Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Ilona Zalewska, Mariusz Zalewski
Tagi:    roboty budowlane

Jakie zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014–2020 obowiązują od 9 września br.?

 

Realizując projekty współfinansowane ze środków unijnych, beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania nie tylko zawartych umów o dofinansowanie, ale także przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji projektów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 869 ze zm.) są zaś środkami publicznymi.

Tym samym beneficjenci zobowiązani są do zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a wszystkie wydatki muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Pamiętać należy również o tym, że beneficjenci, dokonując wyboru wykonawcy na usługi, roboty budowlane lub dostawy towaru, zobowiązani są do stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne), gdzie określono m.in. sposób udzielania zamówień – sposób wydatkowania środków finansowych – w ramach projektów.

22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (MIiR/2014-2020/12(4)). W zmienionych Wytycznych pojawiły się liczne nowości w zakresie przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wytyczne w nowym brzmieniu obowiązują od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, a więc od 9 września 2019 r. Do tego czasu obowiązującą wersją ww. dokumentu była ta z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

W niniejszym artykule przeanalizowany zostanie rozdział 6.5 Wytycznych w kontekście zmian, jakie w nim wprowadzono.

Wyłączenie stosowania

W zmienionych Wytycznych doprecyzowano, że procedur określonych w sekcjach 6.5.1 (rozeznanie rynku) i 6.5.2 (zasada konkurencyjności) nie stosuje się w przypadku:

1) gdy beneficjent będący organem administracji publicznej powierza realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż pzp wyłącza się stosowanie pzp, beneficjent, o którym mowa w art. 3 Pzp, przeprowadza zamówienie z zastosowaniem tych przepisów.

Katalog wyłączeń stosowania procedur określonych w sekcjach 6.5.1 (rozeznanie rynku) i 6.5.2 (zasada konkurencyjności) poszerzono również o dwa rodzaje zamówień, dodając do pkt 6 w rozdziale 6.5 litery f i g.

Zmieniono wyłączenie pozwalające na odstąpienie od stosowania zasady konkurencyjności w przypadku niepowodzenia wyboru wykonawcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dotychczas warunkiem uzyskania zwolnienia było jednorazowe przeprowadzenie procedury i brak ofert lub też wpływ ofert podlegających odrzuceniu. Po zmianie warunkiem jest nie tylko brak ofert, ich odrzucenie lub wykluczenie wszystkich wykonawców, ale także prawidłowe przeprowadzenie procedury na zasadach konkurencyjności. Zmiana ta będzie miała ogromne znaczenie przy ocenie prawidłowości udzielenia zamówienia. Dotychczas wystarczyło przeprowadzenie procedury na zasadach konkurencyjności zakończonej niepowodzeniem; nie poddawano ocenie tego, czy procedura ta została przeprowadzona poprawnie. Beneficjenci stracili więc prawo do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli pierwotna procedura zakończona niepowodzeniem przeprowadzona została z naruszeniem zasad, o których mowa w rozdziale 6.5.2 Wytycznych.

W ramach wprowadzonych zmian doprecyzowano zapis dotyczący możliwości niestosowania Wytycznych i udzielenia zamówienia konkretnemu wykonawcy (zob. rozdz. 6.5.7 lit. b oraz i, a także 6.5.7 lit. b oraz ii).

Szacowanie wartości zamówienia

Usunięto przypis mówiący o tym, że oszacowania wartości zamówienia dla dostaw i usług należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania, a dla robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed tym dniem (przypis 31 poprzednio obowiązujących wytycznych). Na podkreślenie zasługuje fakt, że ma to znaczenie jedynie dla beneficjentów, którzy nie stosują do udzielania zamówień przepisów pzp. W dalszej części nowej wersji Wytycznych podkreślono, że beneficjenci zobowiązani do stosowania pzp mają w pierwszej kolejności dokonać oszacowania wartości zamówienia zgodnie z tą ustawą, a więc m.in. muszą respektować terminy, o których mowa powyżej.

Doprecyzowano także sposób dokumentowania szacowania, podając jako przykład zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu lub notatkę z dokonania tej czynności.

W zmienionej wersji Wytycznych przy szacowaniu wartości zamówienia wskazano wprost, że należy odnosić się do łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości) – przedmiotowej, podmiotowej i czasowej, które to interpretuje się zgodnie z wykładnią przepisów pzp.

W stosunku do tożsamości czasowej doprecyzowano, że „np. w przypadku projektów dotyczących organizacji misji gospodarczych i targów wartość zamówienia na usługi hotelowe czy dostawę biletów lotniczych szacuje się ze względu na specyfikę tych projektów co do zasady odrębnie dla każdego wydarzenia” (przypis 19).

 

[...]

 

Ilona Zalewska
konsultant ds. zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst); ukończyła prawnicze studia wyższe, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych

Mariusz Zalewski
specjalista ds. zamówień publicznych, świadczy usługi doradcze z zakresu udzielania zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków UE 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne