Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Procentowa wartość zmiany umowy

Data publikacji: 02-09-2019 Autor: Konrad Różowicz
Tagi:    roboty budowlane

W jaki sposób należy obliczać wartość dokonywanych w ramach zamówienia publicznego zmian umowy? Czy zastosowanie reguł matematycznych jest właściwym rozwiązaniem?

 

Do wartości zmiany umowy, ustalanej na podstawie odsetka wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, odwołują się trzy spośród sześciu przesłanek z art. 144 ust. 1 pzp. Miernikiem tym posłużono się w:
1) art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp – warunkując dopuszczalność modyfikacji umowy w celu nabycia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych m.in. maksymalną 50% wartością zmiany umowy;
2) art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp – dozwalając na zmianę umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych przez zamawiającego okoliczności, o ile wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp – który ustanawia próg modyfikacji de minimis na poziomie 10% (usługi, dostawy) albo 15% (roboty budowlane) wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Pomimo wymiernego i ekonomicznego charakteru przesłanek dopuszczających modyfikację umowy wywołują one wątpliwości interpretacyjne, których rozwiązanie ma istotne znacznie przy weryfikacji prawnej dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Kumulacja wartości procentowej zmiany umowy

 

Mimo pewnego zakresu zbieżności przesłanek wyrażonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp w warstwie semantycznej występują między nimi różnice. W art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c pzp posłużono się zwrotem „wartość każdej kolejnej zmiany”, w art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. b pzp – sformułowaniem „wartość zmiany”, a w art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp – wyrażeniem „łączna wartość zmian”. Porównanie ww. przesłanek skłania do postawienia następujących pytań:•Czy wartość kilku zmian umowy, dokonanych na podstawie art. 144 ust. 2 pzp, może przewyższać wartościowy próg 50%?•Czy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp można dokonać kilku zmian, skoro we wskazanym przepisie mowa jest o „zmianie” w liczbie pojedynczej (odmiennie niż w art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp) i nie wskazano na „kolejne zmiany” (tak w art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp).
W kontekście przedstawionych wątpliwości interpretacyjnych należy odwołać się do treści art. 72 dyrektywy 2014/24/UE, gdzie w ust. 1 lit. b i c posłużono się tożsamym znaczeniowo zapisem: „ewentualny wzrost ceny nie przekracza (nie jest wyższy niż) 50% wartości pierwotnej umowy”. Dodatkowo w obu przesłankach w ramach dyrektywy 2014/24/UE przewidziano, że „w przypadku wprowadzania kilku kolejnych modyfikacji ograniczenie to ma zastosowanie do wartości każdej z nich. Takie kolejne modyfikacje nie mogą mieć na celu obejścia niniejszej dyrektywy”. Powyższe stanowi argument przemawiający za jednakowym traktowaniem przesłanek zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 pzp, w zakresie, w jakim odwołują się one do wartości procentowej zmiany umowy, a w konsekwencji za przyjęciem, że na podstawie obu ww. przesłanek istnieje możliwość dokonania kilku zmian.

 

[...]

 

Konrad Różowicz
prawnik współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. w Poznaniu 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne