Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Informacja o naruszeniu prawa

Data publikacji: 02-09-2019 Autor: Magdalena Wedelstedt

Od 2009 r. w polskim systemie zamówień publicznych w sprawach, w których na podstawie art. 180 ust. 2 pzp nie przysługuje odwołanie, wykonawca ma prawo poinformować zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub o zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 

Postanowienia art. 181 pzp odnoszą się do postępowań o udzielenie zamówienia, których wartości są mniejsze niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. W procedurze krajowej, zgodnie z art. 180 ust. 2 pzp, wykonawca może wnieść odwołanie w następujących przypadkach:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Zatem w sprawach, w których na podstawie art. 180 ust. 2 pzp wykonawcy nie mogą wnieść odwołania, ustawodawca ustanowił uprawnienie wynikające z art. 181 ust. 1 pzp, zgodnie z którym wykonawca lub uczestnik konkursu mogą poinformować zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub o zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Przykładowo wykonawca może poinformować zamawiającego o bezprawnym zaniechaniu wezwania określonego wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny czy też o bezprawnym wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.
Izba w jednym ze swoich wyroków wskazała na konsekwencje niewykorzystania przez wykonawcę możliwości, jakie daje art. 181 ust. 1 pzp.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wniesienie informacji o naruszeniu przepisów pzp pozostaje bez wpływu na bieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści uzasadnienia do projektu nowelizacji pzp z 2 grudnia 2009 r. zwrócono uwagę, że ze względu na interes publiczny, a w szczególności interes samych zamawiających, celowe jest umożliwienie zamawiającemu „powzięcia informacji o uchybieniach dokonanych w postępowaniu o zamówienie publiczne w celu ich ewentualnego skorygowania”. Wszystkie skutki prawne, jakie były konsekwencją wniesienia protestu (instytucja ta funkcjonowała w systemie zamówień do momentu uchwalenia wspomnianej wyżej nowelizacji), w chwili obecnej łączą się z wniesieniem odwołania. Są to np. zawieszenie terminu związania ofertą (art. 182 ust. 6 pzp), zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 183 ust. 1 pzp).

 

[...]

 

Magdalena Wedelstedt
główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
(1939–1945) 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne