Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (cz. 2)

Data publikacji: 02-09-2019 Autor: Anna Packo

Czy sankcji określonej w przepisach uondfp podlegają jedynie sytuacje, w których zamawiający nie opublikuje ogłoszenia, czy może także te, w których publikacja nastąpi po upływie przewidzianego przepisami terminu?

 

Wpierwszej części artykułu, która ukazała się w poprzednim numerze miesięcznika, analizie został poddany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Warszawie z 9 kwietnia 2019 r. (V SA/Wa 1522/18), w którym sąd orzekł, że nie jest prawidłowa wykładnia przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) w taki sposób, by przez pojęcie niezamieszczenia rozumieć zarówno uchybienie samemu obowiązkowi zamieszczenia ogłoszenia w ogóle, jak i niedopełnienie tego obowiązku w terminie zakreślonym przez ustawodawcę – literalna treść tego przepisu przewiduje bowiem sankcje za niezamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamówieniu, a nie za nieterminowe jego zamieszczenie.
W niniejszej części artykułu omówiony zostanie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) dotyczący podobnego zagadnienia.

 

 

Stan faktyczny

 

W sprawie rozstrzyganej wyrokiem NSA z 27 listopada 2018 r. (I GSK 2336/18) uznano, że obwiniony naruszył przepis art. 18 pkt 1 uondfp przez zaniechanie przeprowadzenia do 15 stycznia 2013 r. wg stanu na 31 grudnia 2012 r. metodą spisu z natury inwentaryzacji komputerów i kilku innych urządzeń, co naruszyło art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości (dalej: uor).
Główna Komisja Orzekająca (dalej: GKO) utrzymała w mocy zaskarżone orzeczenie regionalnej komisji orzekającej w powyższym zakresie. W skardze do WSA w Warszawie obwiniony zarzucił orzeczeniu GKO naruszenie art. 18 pkt 1 uondfp przez ukaranie go za nieterminowe przeprowadzenie inwentaryzacji – podczas gdy w dyspozycji przedmiotowego przepisu jest mowa jedynie o nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji – a w konsekwencji ukaranie go na podstawie przepisu, który normuje zupełnie inne sytuacje faktyczne, a przede wszystkim nie przewiduje sankcji w tym zakresie.

WSA uznał zarzuty skargi za bezzasadne. Zauważył, że przywołane w orzeczeniu regionalnej komisji orzekającej przepisy uor wyznaczają termin przeprowadzenia inwentaryzacji, a więc do naruszenia dochodzi w każdym przypadku nieprzeprowadzenia inwentaryzacji w obowiązującym terminie. Fakt przeprowadzenia inwentaryzacji w terminie późniejszym niż ustawowo określony jest okolicznością faktyczną sprawy, którą należy wziąć pod uwagę przy orzekaniu, ale nie wpływa na jednoznaczność zaistnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest powiązane z rocznością budżetu i jest elementem systemu, który ma zapewnić transparentne i formalnie poprawne gospodarowanie majątkiem publicznym, zwłaszcza że w przedmiotowej sprawie narusza przepisy związane z głównym celem inwentaryzacji dotyczącym ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na oznaczony dzień.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił wcześniejsze stanowisko organów orzekających i WSA. Skarżący podniósł zarzut naruszenia przez WSA art. 18 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 1 uondfp – przez błędną jego wykładnię i ukaranie go za nieterminowe przeprowadzenie inwentaryzacji, podczas gdy z dyspozycji przedmiotowego przepisu nie wynika, aby normował on sytuację nieprzeprowadzenia inwentaryzacji, stąd nie jest możliwe przypisanie mu odpowiedzialności za naruszenie tych przepisów, a w efekcie należało przyjąć, iż czyn wypełnia znamiona czynu o niskiej szkodliwości dla finansów publicznych.

NSA zauważył jednak, że zgodnie z art. 18 pkt 1 uondfp naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości. W sprawie niewątpliwie zaniechano przeprowadzenia inwentaryzacji komputerów oraz nie objęto inwentaryzacją niektórych środków trwałych będących włas­nością urzędu gminy.
Zgodnie z art. 4a ust. 1 uor kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, by sprawozdania finansowe były zgodne z wymaganiami ustawy. Pominięcie komputerów w planie inwentaryzacyjnym zatwierdzonym przez skarżącego niewątpliwie naruszało normę art. 26 ust. 1 uor. Zgodnie z tym przepisem jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

 

[...]

 

Anna Packo
prawnik, członek Krajowej Izby Odwoławczej; od kilkunastu lat zajmuje się zamówieniami publicznymi 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne