Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pracownicze plany kapitałowe

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Sandra Robacka

Omawiamy możliwość zmiany wynagrodzenia w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w sytuacji umów o zamówienie publiczne zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje dodany do przepisu art. 142 ust. 5 pzp punkt 4, ustanawiający dodatkową przesłankę zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej na okres powyżej 12 miesięcy. Przepis ten wprowadzono do pzp wskutek wejścia w życie art. 120 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ppk).

Przepisy przejściowe ppk

W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane przepisy przejściowe wskazane w ppk oraz ewentualny wpływ wejścia w życie ppk na umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Przepisy przejściowe i końcowe ppk uregulowano w rozdziale 18 tej ustawy. Co do zasady, zgodnie z art. 144 ppk ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższe dotyczy również powołanego wyżej art. 120 pkt 2 ppk, zmieniającego pzp.

Z uwagi na to, w opinii autorki niniejszego artykułu, zamawiający są zobowiązani uwzględniać w postępowaniach wszczętych od dnia 1 stycznia 2019 r. zmieniony art. 142 ust. 5 pzp i zawierać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej udzielenia zamówienia na okres przekraczający 12 miesięcy zasady wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w sytuacjach wskazanych wprost w przedmiotowym przepisie pzp.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r.

O ile kwestia stosowania przepisów ppk do postępowań o zamówienie publiczne wszczynanych przez zamawiających po dniu 1 stycznia 2019 r. nie budzi większych wątpliwości (zamawiający są bowiem zobowiązani do stosowania aktualnego na dzień wszczęcia postępowania stanu prawnego), to pozostaje pytanie, co w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.? Czy przepisy ppk, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., mają jakikolwiek wpływ na umowy zawarte przed datą ich wejścia w życie?

Odpowiedź na wskazane wątpliwości znajduje się w art. 135 ppk, gdzie w ust. 1 ustawodawca wskazał, że jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ppk, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie ppk uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu pzp, wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Przytoczone uregulowanie, zdaniem autorki artykułu, jest jednak niedoskonałe i wzbudza dodatkowe wątpliwości dotyczące jego stosowania. W dalszej części artykułu autorka postara się dokonać wykładni art. 135 ust. 1 ppk, przede wszystkim dla zrozumienia celu przedmiotowego przepisu.

Wykładnia art. 135 ust. 1 ppk

W pierwszej kolejności należy wskazać, że podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu art. 14 ust. 1 ppk. Niniejszy artykuł skupia się przede wszystkim na przepisach przejściowych ppk i na ich wpływie na trwające umowy w sprawie zamówienia publicznego, toteż kwestia samego zawierania umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nie zostanie tu omówiona.

Warto zauważyć, że z treści art. 135 ust. 1 ppk wynika, że możliwość zmiany wynagrodzenia dotyczy sytuacji, gdy podmiot zatrudniający w dniu wejścia w życie przepisów ppk uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego na podstawie pzp. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z definicjami przyjętymi w ppk przez „podmiot zatrudniający” należy rozumieć:

a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a (art. 2 pkt 18 lit. a ppk zawiera definicję osoby zatrudnionej w zakresie dot. pracowników);
b) nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b (art. 2 pkt 18 lit. b ppk definiuje osobę zatrudnioną w zakresie osób fizycznych wykonujących pracę nakładczą);
c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c (art. 2 pkt 18 lit. c ppk określa definicję osoby zatrudnionej w zakresie członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych);
d) zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d (w art. 2 pkt 18 lit. d ppk ustanowiono definicję osoby zatrudnionej w zakresie osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług);
e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e (art. 2 pkt 18 lit. e ppk zawiera definicję osoby zatrudnionej w zakresie członków rad nadzorczych).

Co istotne, wszystkie ww. osoby zatrudnione powinny podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pozostaje pytanie, co należy rozumieć przez „uczestniczenie” podmiotu zatrudniającego w wykonaniu zamówienia publicznego. Wydaje się, że ustawodawcy chodziło o sytuację, w której podmiot zatrudniony jest wykonawcą zamówienia publicznego, czyli podmiotem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego z zamawiającym (odpowiednio – podmiotami – w sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Nie wynika to jednak wprost z literalnej wykładni tego przepisu. Należy bowiem zauważyć, że podwykonawcy również uczestniczą w realizacji zamówienia, zatem brak precyzji ustawodawcy może powodować niejasności interpretacyjne w zakresie stosowania przedmiotowej regulacji. W opinii autorki artykułu, posługując się nie tylko wykładnią literalną wprowadzonej przez ustawodawcę regulacji, ale również celowościową, należy uznać, że z wnioskiem, o którym mowa w analizowanym przepisie, może się zwrócić wyłącznie wykonawca. Przy zastosowaniu wykładni celowościowej nie wydaje się zasadne rozszerzenie tego kręgu podmiotów również na innych uczestników umowy w sprawie zamówienia publicznego. Teza ta została przyjęta także na potrzeby analizy przeprowadzonej w dalszej części niniejszego artykułu.

 

[...]

 

Sandra Robacka
radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych „Meissner i Wspólnicy” Sp. p. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne