Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Odpowiedzialność członków komisji

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Małgorzata Filipek

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby – w zakresie, w jakim powierzono im czynności zgodnie z art. 18 ust. 2 pzp.

 

Udzielanie zamówień stanowi istotny element realizowania wydatków publicznych. Sposób ich wydatkowania określa ustawa Prawo zamówień publicznych, wskazując odpowiednie procedury uwzględniające wartość, rodzaj zamówienia oraz zamawiających. Zgodnie z generalną zasadą za cały proces związany z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego. Niemniej jednak ustawodawca dopuszcza odpowiedzialność innych osób biorących udział w poszczególnych etapach tego procesu. Warunkiem koniecznym przypisania odpowiedzialności innym osobom poza kierownikiem zamawiającego (jednostki) jest spełnienie określonych okoliczności. Wynikają one z przepisów pzp oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). Brak spełnienia wskazanych tam warunków uniemożliwia skuteczne przypisanie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego innej osobie niż kierownik jednostki.

Proces udzielania zamówienia publicznego

Udzielanie zamówienia publicznego to proces wieloetapowy, który można podzielić na następujące części:

1) przygotowanie postępowania;
2) przeprowadzenie postępowania;
3) udzielenie zamówienia publicznego, tj. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym zatwierdzenie protokołu postępowania.

Każdy z ww. etapów (części) składa się z czynności, które mają swoje odzwierciedlenie w czynach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczegółowe powiązania między czynnościami a kwalifikacją poszczególnych czynów przedstawiono w tabeli.

Nie wszystkie czynności wskazane w poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają swoje odpowiedniki w czynach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Czynności zakwalifikowane do katalogu czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych niosą negatywne skutki dla osób, którym można przypisać odpowiedzialność.

Generalna zasada odpowiedzialności

Za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego. Powyższa zasada została określona w art. 18 pzp, jako generalna zasada odpowiedzialności. Niemniej jednak czynności związane z procesem udzielania zamówienia publicznego co do zasady są wykonywane przez inne osoby, które uczestniczą w poszczególnych etapach procedury, tj. w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz udzieleniu zamówienia publicznego. Samo wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie daje prawnych możliwości pociągnięcia osób, które te czynności faktycznie wykonywały, do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Elementem niezbędnym jest powierzenie tym osobom wykonywania konkretnych czynności w danym postępowaniu, co potwierdza orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej (dalej: GKO).

Orzeczenie GKO z 26 kwietnia 2018 r. (BDF1.4800.13.2018)

„To kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co wynika z art. 18 ust. 1 pzp. Jednak zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie może mieć okoliczność, że za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania, zgodnie z art. 18 ust. 2 pzp. W sytuacji braku takiego powierzenia na zasadach ogólnych odpowiada kierownik jednostki”.

Orzeczenie GKO z 23 marca 2009 r. (BDF1/4900/8/8/09/272)

„Wyłączenie odpowiedzialności kierownika jednostki następuje wówczas, gdy: kierownik jednostki nie podejmował czynności skutkujących naruszeniem prawa, a odpowiedzialność przenosi się na pracownika jednostki pod warunkiem powierzenia temu pracownikowi określonych obowiązków”.

Należy wskazać, że nie każde powierzenie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności kierownika zamawiającego (jednostki). Wyłączenie to jest możliwe wówczas, gdy kierownik zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz z przeprowadzeniem postępowania skutecznie powierzył innym osobom.

 

[...]

 

Małgorzata Filipek
wieloletni praktyk i autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne