Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Poprawianie innych omyłek

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Mariusz Partyka
Tagi:    siwz

Zgodnie z pzp zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

 

Poprawianie omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pzp to jedyny wyjątek od zasady niezmienności treści oferty wyrażonej w art. 87 ust. 1 pzp (nie licząc art. 87 ust. 1a pzp, który odnosi się wyłącznie do dialogu konkurencyjnego).

Omyłka to – najprościej mówiąc – niezgodność między treścią oferty a treścią siwz. Jeżeli niezgodności nie ma, nie można w ogóle mówić o tzw. innej omyłce. Jak słusznie podkreśla Izba w wyroku z 27 sierpnia 2018 r. (KIO 904/18, KIO 911/18), przepis art. 87 pzp ma charakter wyjątku od zasady, że oferta od początku powinna w pełni odpowiadać zapisom siwz (art. 82 ust. 3 pzp). Instytucja przewidziana w art. 87 ust. 2 pzp służy udzieleniu zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, i ma eliminować sytuacje, w których z powodu nieistotnych omyłek czy niezamierzonych opuszczeń odrzucane byłyby oferty gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z siwz (w cytowanym wyroku Izba przywołuje również inne orzeczenia, np. KIO 2746/17). W niniejszym artykule, na bazie stosownych orzeczeń, zostaną omówione trzy podstawowe dla wskazanej tematyki kwestie:

1) inna omyłka jako niezgodność między treścią oferty a treścią siwz;
2) brak istotnych zmian w treści oferty jako skutek poprawienia innej omyłki;
3) zasadność wyjaśnienia treści oferty w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z inną omyłką.

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z omyłką, oraz jak ocenić niezgodność oferty z siwz

W wyroku z 7 czerwca 2018 r. (KIO 1049/18) Izba zauważa, że w pierwszej kolejności należy określić, czy oferta, jako nieodpowiadająca treści siwz, kwalifikuje się do odrzucenia. Przy czym odrzucenie oferty na tej podstawie nie może nastąpić z powodów formalnych, błahych, niewpływających na treść złożonej oferty oraz nie może nastąpić, gdy zamawiający ma możliwość poprawienia błędów, jakie oferta zawiera. Aby ocenić, czy mamy do czynienia z tego typu niezgodnością oferty z siwz, konieczne jest porównanie tych dokumentów. Niezgodność treści oferty z treścią siwz należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 kc, czyli jako niezgodność oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego w odniesieniu do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią siwz – która to stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – zachodzi więc wówczas, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wymaganiom ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w siwz. Co istotne, treść oferty należy oceniać całościowo. Dlatego, jeżeli np. danej części oferty brakuje jakiegoś elementu, ale znajduje się on w innej części oferty, to nie mamy do czynienia z niezgodnością oferty z siwz (zob. m.in. wyrok Izby z 25 czerwca 2018 r., KIO 1156/18). Z omyłką nie mamy do czynienia również wówczas, gdy brakujący element co prawda nie znajduje się w ofercie, ale można go w sposób niewątpliwy wywieść z jej treści, a czasami – z treści siwz (zob. wyrok KIO z 22 maja 2018 r., KIO 913/18).

Warto odnieść się także do wyroku z 24 lutego 2017 r. (KIO 265/17), w którym Izba podkreśliła, że aby mówić o niezgodności treści oferty z treścią siwz, niezgodność ta musi dotyczyć jedynie tych zapisów specyfikacji, które są jasne i klarowne, i musi być ona oczywista.

Umyślne działanie wykonawcy

Nie może być traktowane jako omyłka – w tym sensie, jaki został określony w art. 87 pzp – umyślne zaoferowanie czegoś całkowicie odmiennego niż żądano w siwz. Oczywiście przy założeniu, że wykonawca powinien być świadomy tego, iż jego oferta nie odpowiada treści siwz. Ale możliwe są sytuacje, w których taka niezgodność nie jest działaniem umyślnym, np. gdy diler samochodowy wpisał w ofercie oznaczenie modelu samochodu, które wskazuje na samochód ciężarowy, podczas gdy zamierzał zaoferować osobowy, a jedynie pomylił oznaczenie, różniące się jedną literą. Poprawienie takiej omyłki będzie możliwe, jeśli pozostała treść oferty wskazuje na to, że wykonawca chciał złożyć ofertę zgodną z siwz.

Wyrok KIO z 27 sierpnia 2018 r. (KIO 904/18, KIO 911/18)

„Omyłką jest błąd wykonawcy przy sporządzaniu oferty, nie noszący znamion celowego działania polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej, niezgodnej z żądaniami zamawiającego treści”.

Wyrok KIO z 24 listopada 2017 r. (KIO 2326/17, KIO 2329/17)

„Niezgodność treści oferty z wymaganiami wyrażonymi w SIWZ nie może wynikać ze świadomego działania wykonawcy – w takim bowiem przypadku traci ona przymiot omyłki, a tym samym nie może zostać poprawiona w trybie określonym powołanym przepisem p.z.p.”

Podobne stanowisko zajął już w 2010 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, który w wyroku z 29 stycznia 2010 r. (XII Ga 429/09) wskazał, że umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 pzp.

Tak więc świadome złożenie oferty niezgodnej z siwz niewątpliwie omyłką nie jest. Musi zachodzić pewien stopień nieświadomości wykonawcy co do rozbieżności oferty z siwz. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Izbę w wyroku z 22 maja 2018 r. (KIO 913/18) nie ma znaczenia, jaki jest stopień tej nieświadomości wykonawcy: pzp nie uzależnia możliwości dokonania poprawy od stopnia przyczynienia się wykonawcy (a tym bardziej od stopnia zawinienia wykonawcy) do powstania niezgodności. We wspomnianym orzeczeniu Izba powołała się m.in. na wyrok z 13 stycznia 2012 r. (KIO 2810/11), potwierdzając aktualność zawartych w nim tez: „omyłką będzie więc każda niezgodność między ofertą a siwz, chyba że sam wykonawca będzie utrzymywał co innego, tzn. będzie obstawał, iż treść, zakres czy sposób przygotowania oferty są prawidłowe i w taki sposób powinny być traktowane (np. nie zgodzi się na poprawienie treści jego oferty) lub udowodnione mu zostanie świadome i celowe sporządzenie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami zamawiającego (co w praktyce obrotu jest nieomal niewykonalne)”.

 

[...]

 

Mariusz Partyka
prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne