Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Organy kontroli prawnokarnej

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Martyna Lubieniecka, Joanna Marczewska

Zmowom przetargowym i innym nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych mają zapobiegać m.in. działania podejmowane przez podmioty właściwe w sprawie wykrywania przestępstw, jak CBŚP i ABW, a także KAS.

Proces udzielania zamówień publicznych oraz ubiegania się o zamówienia publiczne, ze względu na to, że prowadzi do wydatkowania środków publicznych, podlega szczególnej weryfikacji, w tym kontroli prawnokarnej. Oprócz Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury organami przeciwdziałającymi zmowom przetargowym i innym nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych są też podmioty właściwe w sprawie wykrywania przestępstw, jak Centralne Biuro Śledcze Policji (dalej: CBŚP) oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej: ABW).

Przestępstwa, wykroczenia i zjawiska kryminogenne – Policja

W art. 1 ustawy o Policji określono zasadnicze kompetencje Policji związane z zamówieniami publicznymi, wskazując wśród nich inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, jak również wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Aby móc zidentyfikować przestępstwo związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i ustalić okoliczności jego popełnienia, trzeba znać regulacje pzp. Wydaje się więc kluczowe, aby Policja współpracowała z instytucjami dysponującymi wiedzą o procedurach wynikających z pzp, np. z Urzędem Zamówień Publicznych, który niejednokrotnie posiada materiał dowodowy w formie dokumentacji postępowania składanej na potrzeby kontroli.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o Policji jednostką organizacyjną Policji jako służby śledczej, realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, jest CBŚP. Komendant CBŚP współdziała z mocy ustawy z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz z właściwymi organami i instytucjami, w tym z innych państw.

 

Na mocy art. 19 ustawy o Policji przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia czy ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. Ustawa o Policji przewiduje możliwość zastosowania kontroli operacyjnej w szczególności dla następujących przestępstw: udaremniania lub utrudniania przetargu publicznego albo wchodzenie w porozumienie, rozpowszechnianie informacji lub przemilczenie istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy o zamówienie publiczne (art. 305 kk), przyjęcia korzyści majątkowej (art. 228 kk), udzielenia korzyści majątkowej albo jej obietnica (art. 229 kk), płatnej protekcji (art. 230 i 230a kk), przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 kk).

Postanowienie o kontroli operacyjnej sąd wydaje na pisemny wniosek (w szczególności Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP), złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Zasadą jest więc wszczynanie kontroli operacyjnej po uzyskaniu postanowienia sądu, jednak, jak wskazano w art. 19 ust. 3 ustawy o Policji, wszczęcie kontroli jest możliwe również w trybie natychmiastowym bez postanowienia sądu w przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów. Wówczas Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji (dalej: BSWP) albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić kontrolę, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora.

 

Wszczęcie kontroli operacyjnej, mimo że obwarowane systemem ochrony prokuratorsko-sądowej, może jednak w praktyce następować jedynie z inicjatywy Policji. Na uwagę zasługuje fakt, że kontrola operacyjna CBŚP, w odróżnieniu od kontroli zamówień publicznych realizowanej przez inne instytucje, prowadzona jest niejawnie, a więc bez wiedzy osób, których działań lub zaniechań dotyczy. Ponadto – stosownie do art. 19 ust. 16 ustawy o Policji – osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się nawet materiałów zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Zakres działań kontrolnych jest ponadto nakierowany nie tylko na prowadzoną procedurę, ale również stanowi znaczącą ingerencję w sferę wewnętrzną jednostki.

[...]

Martyna Lubieniecka
radca prawny, praktyk w zakresie zamówień publicznych, świadczący usługi prawne na rzecz zamawiających i wykonawców; pracownik jednej z dużych firm na rynku budowlanym, którą reprezentuje przed KIO i w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych


Joanna Marczewska
prawnik; posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, zdobyte w trakcie obsługi wykonawców oraz zamawiających, włącznie z ich reprezentacją przed KIO, a także doświadczenie w kontroli, zdobyte podczas pracy dla UZP

Data aktualizacji: 03-09-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne