Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Unieważnienie w procedurze odwróconej

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Anna Wojtczyk

Przy dwóch (lub więcej) kryteriach oceny ofert w procedurze odwróconej zamawiający nie może zrezygnować z wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, którego ofertę oceniono najwyżej.

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 r. wprowadziła nowy model prowadzenia postępowania, jakim jest tzw. procedura odwrócona. Mimo że art. 24aa pzp obowiązuje od ponad dwóch lat, to nadal pojawiają się problemy z jego stosowaniem. Problemy te warto omówić na przykładzie wyroku KIO z 13 marca 2018 r. (KIO 391/18).

Wyrok ten dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia na budowę boiska piłkarskiego, które prowadzono na podstawie art. 24aa pzp. Jak wynika z dokumentacji postępowania, zamawiający ustalił dwa kryteria oceny ofert:


1) cena – 60%;
2) rozszerzenie okresu gwarancji – 40%.


Do terminu składania ofert zostały złożone trzy oferty, które zamawiający ocenił następująco:

 

 • oferta nr 1: cena – 53,78 pkt, gwarancja – 20 pkt, razem – 73,78 pkt;
 • oferta nr 2: cena – 51,77 pkt, gwarancja – 40 pkt, razem – 91,77 pkt;
 • oferta nr 3: cena – 60 pkt, gwarancja – 20 pkt, razem – 80 pkt.


Po dokonaniu oceny ofert zamawiający poinformował wykonawców o czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. Zamierzał on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 4 848 831,00 zł, oferty natomiast były złożone z cenami: oferta nr 1 – 4 793 647,38 zł; oferta nr 2 – 4 979 995,28 (oferta oceniona najwyżej); oferta nr 3 – 4 297 000,00 zł.

Zarzuty odwołania

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, wniósł do KIO odwołanie, zarzucając zamawiającemu m.in. naruszenie art. 26 ust. 2 w związku z art. 24aa pzp, przez zaniechanie wezwania wykonawcy, którego oferta została oceniona przez zamawiającego najwyżej, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący zarzucił zamawiającemu również naruszenie art. 91 ust. 1 pzp przez wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy, którego oferta została oceniona przez zamawiającego najwyżej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale bez dokonania przez zamawiającego czynności jej badania, a także przez nieprawidłową wykładnię, iż oferta oceniona przez zamawiającego najwyżej jest ofertą najkorzystniejszą, i bezprawne unieważnienie postępowania.

Na podstawie treści ogłoszenia i siwz ustalono, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający, na wezwanie, wymagał od wykonawców m.in. następujących dokumentów:

 

 • informacji z KRK,
 • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,
 • oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 • wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
 • dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
 • aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznych ITB, lub innego dokumentu wydanego przez podmiot, tj. laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA, uprawnione do kontroli jakości,
 • atestu PZH lub dokumentu równoważnego dla oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz maty,
 • karty technicznej oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz maty, potwierdzonej przez producenta,
 • raportu z badań potwierdzającego wynik testu Lisport dla włókna fibrylowanego,
 • autoryzacji producenta sztucznej trawy,
 • próbki trawy syntetycznej z etykietą producenta,
 • próbki granulatu.

 

Orzeczenie Izby

Zdaniem składu orzekającego KIO zarzuty odwołującego były zasadne: czynności dokonane przez zamawiającego nie zostały wykonane w sposób prawidłowy. Izba uznała, że skoro specyfika procedury uregulowanej w art. 24aa pzp polega na tym, iż zamawiający nie jest zobowiązany do badania i oceny wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, lecz do zbadania oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza, to aby czynność badania i oceny ofert była w przypadku tej procedury kompletna, zamawiający po ustaleniu wstępnego rankingu ofert musi zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

[...]

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych: zastępca kierownika działu zamówień publicznych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o
.

Data aktualizacji: 03-09-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne