Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Potrzebny jest przetarg

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Paweł Stokłosa

Kościoły oraz związki wyznaniowe, które ubiegają się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” powinny stosować prawo zamówień publicznych.

Podstawy prawne działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dalej: PROW 2007-2013) zostały w prawodawstwie polskim sformułowane przede wszystkim w trzech dokumentach: ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich1, rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”2 oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Upraszczając, można powiedzieć, że zasadniczym celem działania jest poprawa jakości życia na wsi, która ma zostać osiągnięta poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich, a także poprzez działania promocyjne dotyczące tych obszarów. Realizacja działania ma również skutkować zwiększeniem możliwości rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, intensyfikacją procesu zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz podniesieniem ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Beneficjentami działania mogą być: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowe o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (kościoły i związki wyznaniowe) oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), pod warunkiem że ich cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

We wspomnianym wyżej rozporządzeniu zostały enumeratywnie wymienione rodzaje operacji generujących koszty, o refundację których występować mogą potencjalni beneficjenci. Należy tu wymienić operacje dotyczące:

 

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury (nie dotyczy szkół i przedszkoli),

2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury,

3. budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i obiektów sportowych (nie dotyczy sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli),

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne