Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Potrzebny jest przetarg

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Paweł Stokłosa

Kościoły oraz związki wyznaniowe, które ubiegają się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” powinny stosować prawo zamówień publicznych.

Podstawy prawne działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dalej: PROW 2007-2013) zostały w prawodawstwie polskim sformułowane przede wszystkim w trzech dokumentach: ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich1, rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”2 oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Upraszczając, można powiedzieć, że zasadniczym celem działania jest poprawa jakości życia na wsi, która ma zostać osiągnięta poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich, a także poprzez działania promocyjne dotyczące tych obszarów. Realizacja działania ma również skutkować zwiększeniem możliwości rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, intensyfikacją procesu zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz podniesieniem ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Beneficjentami działania mogą być: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowe o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (kościoły i związki wyznaniowe) oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), pod warunkiem że ich cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

We wspomnianym wyżej rozporządzeniu zostały enumeratywnie wymienione rodzaje operacji generujących koszty, o refundację których występować mogą potencjalni beneficjenci. Należy tu wymienić operacje dotyczące:

 

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury (nie dotyczy szkół i przedszkoli),

2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury,

3. budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i obiektów sportowych (nie dotyczy sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli),

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne