Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Obowiązki rzecznika

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Roman Fandrejewski

W sytuacji, gdy rzecznik dyscypliny finansów publicznych otrzyma zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, najpierw musi sprawdzić, czy zachodzą przesłanki do wszczęcia w tej sprawie postępowania.

Postępowanie rzecznika dyscypliny finansów publicznych z otrzymanym zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych reguluje Dział IV. Rozdział 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm. – dalej: uodfp). Postępowanie to jest dwuetapowe.

Czy zachodzą przesłanki

Pierwszy etap ustawowo nazwany jest czynnościami sprawdzającymi. Rzecznik dyscypliny może w takim przypadku wzywać:

 

a) zawiadamiającego,

b) kierownika jednostki, której zawiadomienie dotyczy,

c) organ sprawujący nad nią nadzór lub dysponenta, który przekazał środki publiczne – do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz do wydania albo okazania dokumentu mającego znaczenie w sprawie.

 

Czynności sprawdzające obejmują również ustalenie, czy nie zachodzą przesłanki określone w art. 78 ust. 1 uodfp (tzw. ujemne przesłanki postępowania), nakazujące odmowę wszczęcia postępowania.

Jeżeli ujawnienie którejkolwiek z nich nastąpi na rozprawie, komisja orzekająca zobowiązana będzie umorzyć postępowanie lub uniewinnić obwinionego. Wydanie rozstrzygnięcia mimo istnienia przesłanek do umorzenia postępowania wskazanych w art. 78 ust. 1 pkt 3-6 lub 8 jest podstawą stwierdzenia jego nieważności.

 

Jeżeli więc rzecznik stwierdzi istnienie jednej bądź więcej przeszkód, o których mowa wyżej, odmawia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, wydając w tej sprawie postanowienie.

 

Na to postanowienie zawiadamiający może złożyć zażalenie do głównego rzecznika.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne