Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Obowiązki rzecznika

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Roman Fandrejewski

W sytuacji, gdy rzecznik dyscypliny finansów publicznych otrzyma zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, najpierw musi sprawdzić, czy zachodzą przesłanki do wszczęcia w tej sprawie postępowania.

Postępowanie rzecznika dyscypliny finansów publicznych z otrzymanym zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych reguluje Dział IV. Rozdział 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm. – dalej: uodfp). Postępowanie to jest dwuetapowe.

Czy zachodzą przesłanki

Pierwszy etap ustawowo nazwany jest czynnościami sprawdzającymi. Rzecznik dyscypliny może w takim przypadku wzywać:

 

a) zawiadamiającego,

b) kierownika jednostki, której zawiadomienie dotyczy,

c) organ sprawujący nad nią nadzór lub dysponenta, który przekazał środki publiczne – do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz do wydania albo okazania dokumentu mającego znaczenie w sprawie.

 

Czynności sprawdzające obejmują również ustalenie, czy nie zachodzą przesłanki określone w art. 78 ust. 1 uodfp (tzw. ujemne przesłanki postępowania), nakazujące odmowę wszczęcia postępowania.

Jeżeli ujawnienie którejkolwiek z nich nastąpi na rozprawie, komisja orzekająca zobowiązana będzie umorzyć postępowanie lub uniewinnić obwinionego. Wydanie rozstrzygnięcia mimo istnienia przesłanek do umorzenia postępowania wskazanych w art. 78 ust. 1 pkt 3-6 lub 8 jest podstawą stwierdzenia jego nieważności.

 

Jeżeli więc rzecznik stwierdzi istnienie jednej bądź więcej przeszkód, o których mowa wyżej, odmawia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, wydając w tej sprawie postanowienie.

 

Na to postanowienie zawiadamiający może złożyć zażalenie do głównego rzecznika.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne