Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Umowa ramowa

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Adam Wiktorowski

Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 prawa zamówień publicznych, a określa jedynie przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej podstawie.

Umowa ramowa jest typem umowy nienazwanej, której istotą jest organizacja sposobu przyszłego zawierania umów z wykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) przewiduje, że umowa ramowa może być zawierana zarówno dla zamówień klasycznych, jak również dla zamówień sektorowych.

Określenie przyszłych warunków

Należy podkreślić, iż umowa ramowa służy jedynie określeniu warunków przyszłych umów w sprawie zamówień publicznych, przy czym sama nie jest traktowana jako zamówienie publiczne, gdyż jej przedmiotem nie są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Ponadto, nie jest to tryb udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 Pzp.

 

W doktrynie można spotkać się z wieloma definicjami umów ramowych, jednakże wydaje się, że najpełniejszą charakterystykę sformułował prof. R. Szostak, który podkreśla, iż „Umowa ramowa, jak sama nazwa wskazuje, wyznacza jedynie »ramy«, warunki przyszłych umów definitywnych, czyli umów jednostkowych, zwanych także cząstkowymi lub realizacyjnymi.  Jest to porozumienie zawierane z jednym lub kilkoma przedsiębiorcami, na mocy którego ustalane są warunki dla jednostkowych zamówień, jakie mają zostać udzielone w określonym czasie, przede wszystkim warunki określające przedmiot zamówienia w ujęciu ilościowym i jakościowym, wzajemne współdziałanie stron na wypadek realizacji zamówienia jednostkowego, cenę odniesioną do świadczenia cząstkowego, kary umowne, warunki gwarancji jakości itd. W odróżnieniu od umowy przedwstępnej umowa ramowa nie nakłada na zainteresowanych obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej, nie jest też umową tymczasową (gasnącą w wyniku zawarcia umowy cząstkowej), ponieważ obowiązuje ostatecznie, aczkolwiek nie stwarza ona więzi o bezpośredniej doniosłości gospodarczej, lecz jedynie wyznacza warunki dla przyszłych umów jednostkowych. Zawarcie umowy ramowej stanowi jedynie jeden z etapów złożonego strukturalnie i stopniowo rozwijającego się procesu zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego i nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego” (R. Szostak „Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych cz. I”, [w:] „Zamówienia Publiczne. Doradca”, nr 2/05).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne