Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Na czarnej liście

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Anna Konfino

Dokonując transpozycji przepisów unijnych do polskiego prawa, ustawodawca określił, że do wykluczenia wykonawcy z postępowania konieczne jest stwierdzenie przez sąd szkody. Zapisy dyrektywy nie są jednak tak restrykcyjne.

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) z października 2008 r., zmieniającej m.in. art. 24 ust. 1 pkt 1, przepis ten nabrał zupełnie nowego znaczenia. Zamawiający wyklucza w tej chwili z postępowania wykonawcę w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

 

1) przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

2) szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, a orzeczenie to zostało wydane w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

 

Można założyć, iż w celu dokonania interpretacji pojęć „niewykonanie” lub „nienależyte wykonanie zamówienia” ustawodawca odniósł się do przepisów kodeksu cywilnego (dalej: kc), dotyczących wykonywania zobowiązań. Termin „niewykonanie zamówienia” pokrywałby się zatem z pojęciem „niewykonanie zobowiązania” w rozumieniu art. 471 kc.

 

Wykaz nierzetelnych wykonawców – można go nazwać „czarną listą” – prowadzi, ogłasza i aktualizuje prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp, aby dana firma trafiła do takiego rejestru, musi najpierw zostać wyrządzona szkoda (wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia). Dodatkowo, szkoda taka – jak już wcześniej wspomniałam – musi zostać stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Oceniając możliwość zastosowania w danej sprawie wspomnianego artykułu, konieczne będzie właściwe ustalenie momentu wszczęcia postępowania.

 

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że wskazane wyżej przepisy kc pozwalają dłużnikowi na zwolnienie się z odpowiedzialności w sytuacji, gdy wykaże on, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne