Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Wielobranżowa dokumentacja projektowa

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Magdalena Wedelstedt

Wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa, zostały określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Proces budowlany jest procesem złożonym i wieloetapowym. Początkowe założenia przedprojektowe, dosyć ogólne, są stopniowo doprecyzowane w trakcie realizacji kolejnych działań prowadzących do powstania takich dokumentów jak studia programowo-przestrzenne czy programy funkcjonalno-użytkowe. Pozwalają one na określenie ogólnej wizji, w wyniku której zostaną spełnione założone funkcje w programie działalności i użytkowania modernizowanego budynku, służą do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Niejednokrotnie zakładane działania i przewidywane funkcje, jakie będzie pełnił modernizowany budynek, wymuszają konieczność pozyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dane programowe i technologiczne podane w studium programowo-przestrzennym są z reguły bardzo ogólne, a zakres takiego opracowania nie jest prawnie uregulowany. Dlatego każdorazowo należy określić ten zakres w umowie, stosownie do przeznaczenia i specyfiki, jaką powinno spełniać studium programowo-przestrzenne.

Projekt obiektu budowlanego musi być dostosowany do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres opracowania

Podstawą opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku jest wskazanie zakresu opracowania dokumentacji. W zależności od założonych celów i planowanych zmian adaptacyjno-modernizacyjnych może on obejmować:


1) projekt architektoniczny: przebudowy, rozbudowy i adaptacji elewacji oraz wnętrz na przeznaczone cele;
2) projekt konstrukcyjny budynku: uwzględniający również wzmocnienia fundamentów i stropów, w sytuacji gdy jest to konieczne w związku z uzyskanymi wynikami ekspertyz i badań;
3) projekty przyłączy instalacyjnych;
4) projekt instalacji gazowej, jeżeli jest przewidziana w budynku;
5) projekt instalacji sanitarnych: wodociągowej i kanalizacji oraz hydrantowej, z możliwością uwzględnienia instalacji hydroforowej w przypadku zbyt niskiego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej dla celów ppoż.;
6) projekt ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji: w przypadku obiektów muzealnych są to jedne z kluczowych projektów, które muszą zapewnić stabilny poziom wilgotności i temperatury, uwzględniając w sposób szczególny ochronę przechowywanych w pomieszczeniach rodzajów zbiorów i dokumentacji muzealnej;
7) projekt instalacji elektrycznych: w tym instalacji elektrycznej siłowej, gniazd 230 V, odgromowej, oświetleniowej, zasilającej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, iluminacji budynku;
8) projekt instalacji teletechnicznej i niskoprądowej: zasilania dedykowanego wraz z dostosowanym centralnym UPS, telewizji dozorowej (CCTV), instalacji radiowo-telewizyjnej (RTV), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu kontroli dostępu (SKD), systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i oddymiania, okablowania strukturalnego;
9) projekt systemu zarządzania budynkiem BMS: integrujący główne systemy zastosowane w budynku (tj. elektryczny, wentylacji czy grzewczy), który przez ciągłe gromadzenie, archiwizację i przetwarzanie danych związanych ze stanem konkretnych instalacji umożliwia sterowanie nimi w sposób automatyczny lub półautomatyczny, maksymalizując w ten sposób ich funkcjonalność i komfort użytkowników; zapewnia on zwiększenie bezpieczeństwa oraz prowadzi do minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji;
10) projekt zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem projektu aranżacji zieleni z automatycznie sterowanym systemem nawadniania i zraszania zieleni oraz elementami małej architektury, z uwzględnieniem sezonowości kwitnienia roślin;


[...]

Magdalena Wedelstedt
główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie – Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945)

Data aktualizacji: 03-09-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne