Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Nowe przepisy dotyczące konsorcjum

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

Na które przepisy nowego pzp dotyczące konsorcjum powinni zwrócić szczególną uwagę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie? Czy nowe pzp w dużym stopniu wpłynie na praktykę w tym zakresie?

 

Nowe pzp, podobnie jak ustawa z 2004 r., przewiduje możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne wspólnie przez kilku wykonawców. Wykonawcy składający w ten sposób ofertę mogą brać udział w postępowaniu, korzystając z umowy konsorcjum, dzięki której mają możliwość połączenia swoich zasobów, niezbędnych do złożenia oferty i realizacji zamówienia. Warto zwrócić uwagę na istotną różnicę między pzp z 2004 r. a nowymi przepisami. Otóż od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie kwestia wykazywania się przez konsorcjantów swoim potencjałem, co wpłynie na sposób realizacji umowy w przyszłości. Artykuł 117 nowej ustawy reguluje, w jaki sposób członkowie konsorcjum mogą wykazywać zamawiającemu spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nowością w stosunku do ustawy z 2004 r. jest to, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Ustawa wskazuje również, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza to, że możliwe będzie, aby nabytą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji zamówienia legitymowali się wyłącznie ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy zrealizują zamówienie w danej części. W związku z przywołanymi przepisami może się okazać, że instytucja konsorcjum w zamówieniach publicznych straci na znaczeniu.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne