Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nowe przepisy dotyczące konsorcjum

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Na które przepisy nowego pzp dotyczące konsorcjum powinni zwrócić szczególną uwagę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie? Czy nowe pzp w dużym stopniu wpłynie na praktykę w tym zakresie?

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w ślad za art. 63 ust. 1 akapit 4 dyrektywy 2014/24/UE – doprecyzowała, w jaki sposób wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni potwierdzić warunki udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a także warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach wybranych spośród siebie wykonawców, którzy te zdolności posiadają i którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.


Przepis art. 117 ust. 4 nowego pzp nakazuje, aby w takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączyli do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców. Nowe przepisy generują więc po stronie tych podmiotów obowiązek zapewnienia – nie tylko na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, ale także na etapie realizacji umowy – że konkretny, wcześniej zadeklarowany członek konsorcjum, będzie realizował te usługi, dostawy lub roboty budowlane, które zostały mu przypisane w złożonym oświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że musi on wykonywać je osobiście. Może bowiem do ich wykonania zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców). Ten aspekt musi być jednak uwzględniony przy zgłaszaniu podwykonawców na etapie wykonania umowy zamawiającemu, zamawiający zaś będzie musiał tę kwestię monitorować i kontrolować.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne