Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Informacje wprowadzające w błąd

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Jerzy Wysocki

Jak należy ocenić regulacje nowego pzp dotyczące wykluczenia wykonawcy z systemu zamówień publicznych wskutek złożenia przez niego nieprawdziwych informacji?

 

Ustawodawca daje wykonawcy możliwość naprawienia drobnych błędów, a w sytuacji gdy nie dołączy on odpowiedniego dokumentu, ma szansę na jego uzupełnienie. Każdy wykonawca, wobec którego zachodzą określone w pzp podstawy wykluczenia, może przedstawić dowody na to, że podjął wystarczające środki, aby wykazać swoją rzetelność. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody (self-cleaning). Zarówno jednak w aktualnym stanie prawnym (art. 24 ust. 1 pkt 17 obecnie obowiązującego pzp), jak i na gruncie nowej ustawy (art. 109 ust. 1 pkt 10 nowego pzp) ustawodawca słusznie wymaga od wykonawcy, by ten dochował staranności i ostrożności, składając szczegółowe oświadczenia w JEDZ, gdyż to one stanowią o tym, czy oferta wykonawcy zostanie oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert. Informacje podane przez wykonawcę powinny być rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Przepisy nie przewidują możliwości sanowania nieprawdziwej informacji i nie statuują obowiązku zamawiającego do wzywania wykonawcy, który przedstawił informacje nieprawdziwe, do złożenia informacji niewadliwych lub do poprawienia nieprawdziwej informacji. Redakcja przepisu art. 109 ust. 1 pkt 10 nowego pzp nie pozostawia wątpliwości co do tego, że w przypadku gdy wykonawca złożył w ofercie wprowadzające w błąd informacje mające istotny wpływ na wynik postępowania, to zamawiający ma bezwzględny obowiązek wykluczenia tego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Takie wprowadzenie w błąd może być wynikiem niedbalstwa lub lekkomyślności wykonawcy. Powyższe uregulowanie prawne dyscyplinuje wykonawców w zakresie składanych oświadczeń mających istotny wpływ na wynik postępowania oraz utrzymuje zasadę równej i uczciwej konkurencji między wykonawcami.

 

Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału inwestycyjnego, kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne