Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Informacje objęte tajemnicą

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Ewa Wiktorowska
Na czym polega obiektywny charakter wartości gospodarczej informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?
 
Treść art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że ochrona w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczy wyłącznie poufnych informacji, które posiadają wartość gospodarczą. Chodzi o takie informacje, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął – przy zachowaniu należytej staranności – działania w celu utrzymania ich w poufności. W orzecznictwie przyjmuje się, że informacje składające się na tajemnicę przedsiębiorstwa muszą posiadać pewną wartość ekonomiczną, co oznacza, że ich wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę zaoszczędzałoby mu wydatków lub przysporzyłoby mu więcej zysków. Wartość gospodarcza informacji musi mieć wymiar obiektywny, a zatem samo przekonanie przedsiębiorcy o wartości posiadanych przez niego informacji jest niewystarczające (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2014 r., II PK 49/14). 
 
Wartość gospodarcza określonej informacji poufnej przejawia się więc, co do zasady, w możliwości wykorzystania tej informacji w ramach walki konkurencyjnej. Taką informację mogą stanowić założenia do wyceny oferty czy zamienne rozwiązania projektowe optymalizujące sposób wykonania przedmiotu zamówienia. Są to bowiem informacje, które – gdyby zostały wykorzystane przez inne podmioty w prowadzonej przez nie działalności – mogłyby spowodować powstanie po stronie wykonawcy szkody, której to naprawienia będzie on uprawniony dochodzić. 
 
Należy podkreślić, że zastrzeganie tajemnicy powinno służyć ochronie tajemnicy firmy wykonawcy, a nie ma ono na celu utrudnienia konkurentom weryfikowania prawidłowości wybranej oferty.
 
Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne