Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Epidemia jako siła wyższa

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Czy zawsze można się powołać na siłę wyższą, chcąc w czasach epidemii wprowadzić zmiany do zawartej już umowy o udzielenie zamówienia publicznego – a zwłaszcza przedłużyć termin jej realizacji?

 

Zgodnie z art. 15r ustawy o COVID-19 strony umowy w sprawie zamówienia publicznego wzajemnie informują się – niezwłocznie – o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Ustawodawca wprowadził ten przepis, dając wyraźny sygnał, że epidemia tej choroby może być uznana za zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, niemające swojej przyczyny po żadnej z jej stron i że w związku z tym możliwa jest zmiana umowy w myśl art. 144 ust. 1 pkt 3 (jest to przepis możliwy do zastosowania także w przypadku siły wyższej. Korzystając z tej możliwości, zamawiający jest zobligowany do tego, by po dokonaniu zmiany umowy zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zmianie umowy.
Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że niedawne zdarzenie niemożliwe do przewidzenia stało się już faktem i że z tym faktem – przynajmniej na jakiś czas – będziemy musieli się pogodzić. W praktyce oznacza to, że w umowach jeszcze niezawartych, które mają zostać podpisane w wyniku postępowań wszczętych już po ogłoszeniu epidemii, konieczne będzie przewidzenie, jak postąpią strony w przypadku, gdy skutki tej epidemii będą miały wpływ na realizację planowanej umowy. W mojej ocenie można np. określić, że w takim wypadku obowiązywać będzie procedura występowania o zmianę umowy określona w ww. ustawie, czyli przekazanie informacji, uzasadnienia i dowodów oraz ustalenie dopuszczalnych skutków w postaci: zmiany terminu lub sposobu wykonania świadczenia, wstrzymania prac, zmiany wynagrodzenia. Rekomenduję jednak uzupełnienie umowy o zapisy ustalające zasady zmiany wynagrodzenia i zasady weryfikowania tego, czy zmiany umowy z wykonawcą zostały przeniesione do umów podwykonawczych.

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne