Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Wykonawca odpowiada za podwykonawcę

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Agnieszka Suchecka

Czy i kiedy główny wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności za działania i zaniechania osoby trzeciej (podwykonawcy)?

 

Zasadą w prawie jest, że za działania i zaniechania podwykonawcy odpowiedzialny jest główny wykonawca. Przyjmuje się, że główny wykonawca odpowiada za podwykonawcę tak samo jak za własne działania. Ma tutaj zastosowanie tzw. reguła odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a nie winy samego głównego wykonawcy. Oznacza to, że wykonawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności wobec zamawiającego, powołując się na brak swojej winy, w szczególności na brak winy w wyborze podwykonawcy czy nadzorze.

Reguła ponoszenia odpowiedzialności przez głównego wykonawcę nie ma jednak charakteru absolutnego. Główny wykonawca może się zwolnić z odpowiedzialności względem zamawiającego przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było spowodowane okolicznościami, które wyłączyłyby także jego odpowiedzialność, tzn. gdyby samodzielnie zobowiązanie wykonywał. Chodzi tu o zjawiska siły wyższej, wyłącznej odpowiedzialności zamawiającego itp.

Znane są w prawie także przypadki, kiedy podwykonawca ponosi bezpośrednio odpowiedzialność wobec zamawiającego, z pominięciem głównego wykonawcy. Jeśli podwykonawca popełni czyn zabroniony przepisami prawa i spowoduje zamawiającemu szkodę swoim działaniem – wówczas to on ponosi odpowiedzialność bezpośrednio, a nie główny wykonawca. Ten rodzaj odpowiedzialności, zwany deliktowym, dotyczy jednak zdarzeń, które nie stanowią naruszenia umowy zawartej w tzw. łańcuchu odpowiedzialności.

Warto wreszcie pamiętać, że głównemu wykonawcy, który naprawi szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem podwykonawcy, przysługuje prawo (tzw. roszczenie regresowe), zgodnie z którym główny wykonawca może żądać od podwykonawcy zwrotu tego, co zapłacił na rzecz poszkodowanego – czyli rekompensaty.

 


Agnieszka Suchecka
radca prawny; lider zespołu Budownictwo Infrastruktura Transport w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne