Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Wykonawca odpowiada za podwykonawcę

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Krzysztof Puchacz

Czy i kiedy główny wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności za działania i zaniechania osoby trzeciej (podwykonawcy)?

 

Możliwość wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy za działanie lub zaniechanie podwykonawcy uzależniona jest od tego, czy to działanie lub zaniechanie skutkuje naruszeniem postanowień umowy łączącej wykonawcę z zamawiającym (tzw. odpowiedzialność kontraktowa, np. za nieterminowe wykonanie zamówienia), czy też stanowi tzw. czyn niedozwolony (tzw. odpowiedzialność deliktowa, np. wyrządzenie szkody w mieniu wynikającej z nieprawidłowego zabezpieczenia sprzętu przez podwykonawcę robót).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka (art. 474 kc). Jeżeli jednak w umowie, jaką zawarł wykonawca z zamawiającym, precyzyjnie ustalono, za które okoliczności wykonawca odpowiada, a za które nie ponosi odpowiedzialności, to w tych samych granicach i na tych samych zasadach odpowiada on za skutki działania podwykonawców. Dodatkowo w umowie łączącej zamawiającego z wykonawcą można także wyłączyć odpowiedzialność wykonawcy za określone działania lub zaniechania podwykonawcy (zob. uchwała SN z 20 listopada 1992 r., III CZP 138/92).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność deliktową za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie domniemania winy (art. 429 kc). Może ona zostać wyłączona, jeżeli wykonawca wykaże, że powierzył wykonywanie danej części zamówienia podmiotowi, który w ramach działalności zawodowej trudni się wykonywaniem powierzonych czynności, lub – jeżeli nie był to profesjonalista – że nie ponosi winy w wyborze (a więc dochował należytej staranności w zweryfikowaniu umiejętności i wiedzy podwykonawcy). Jeśli jednak wykonawca ponosi choćby częściową winę za wyrządzenie szkody, może odpowiadać równolegle z podwykonawcą (zob. wyrok SA w Białymstoku z 17 maja 2018 r., III APa 3/18; wyrok SA w Łodzi z 30 stycznia 2018 r., I ACa 727/17).

 


Krzysztof Puchacz
prawnik, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Data aktualizacji: 28-03-2019

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne