Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Czy zamawiający może nie dokonać poprawy omyłek w ofercie i jakie z tego tytułu poniesie konsekwencje?

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska

W myśl art. 87 ust. 2 pkt 1–3 pzp zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Intencją ustawodawcy w zakresie przytoczonego przepisu było umożliwienie brania udziału w postępowaniu wykonawcom, których oferty dotknięte zostały nieistotnymi wadami lub błędami. Z przepisu tego wynika, że jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wykonawca w treści oferty popełnił jedną z omyłek wymienionych w art. 87 ust. 2 pzp i zostały spełnione przesłanki ustawowe w tym zakresie, to ma obowiązek dokonania koniecznych poprawek. Podkreślić należy, że poprawianie przez zamawiającego wszystkich omyłek spełniających warunki określone w omawianym przepisie jest obligatoryjne. Wyłącznie w przypadku innej omyłki wykonawca ma możliwość wpływu na jej poprawienie, ponieważ może nie wyrazić na to zgody. Wówczas jednak zamawiający będzie zobowiązany do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp. Niepoprawienie omyłek lub też nieuzasadnione dokonanie poprawy omyłki przez zamawiającego może skutkować naruszeniem przez zamawiającego przepisów pzp związanych z czynnościami badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, a naruszenie to może mieć wpływ (lub też nie) na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy jednak pamiętać o zasadzie wynikającej z art. 7 ust. 3 pzp, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.


Agnieszka Szulakowska
kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk

Data aktualizacji: 03-09-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne