Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rekordowe inwestycje

06 Listopad 2018 
Trwające obecnie na Pomorzu Zachodnim inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

Inwestycje unijne a obligacje...

06 Listopad 2018 
Jak wskazują inwestorzy finansowi, rynek obligacji komunalnych, choć bardzo pożądany,...

miniPortal już działa!

06 Listopad 2018 
Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,...

Jaka jest rola pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w praktyce?

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    siwz

Celem zadawania pytań do siwz, a w konsekwencji odpowiedzi na nie, jest doprecyzowanie lub uszczegółowienie intencji zamawiającego zawartych w specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem wiążącym zarówno zamawiającego, jak i wykonawcę, w którym zamawiający określa w szczególności warunki wyboru oferty najkorzystniejszej oraz warunki realizacji udzielanego zamówienia.

Zatem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów siwz powinny one zostać usunięte jeszcze przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, a zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w komentowanym przepisie. Należy pamiętać, że obowiązek udzielenia wyjaśnień powstaje tylko wtedy, gdy wniosek wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wykonawcy w praktyce bardzo często korzystają z możliwości składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz – przepisy pzp dają im nie tylko prawo do zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości, ale wręcz nakładają na nich taki obowiązek. Zaniechanie zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz może bowiem stanowić podstawę zarzutu dotyczącego braku dochowania przez przyjmującego zamówienie należytej staranności, o której mowa w art. 355 § 2 kc.

Podsumowując, zadawanie pytań przez wykonawców jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron postępowania: zamawiający mają możliwość poprawienia ewentualnych błędów lub niejasności, które pojawiły się w treści siwz, wykonawcy zaś zyskują pewność co do wymogów czy warunków, na jakich będzie realizowane zamówienie publiczne, dzięki czemu mogą złożyć w postępowaniu właściwą ofertę. Nie można jednak zapominać, że precyzyjne muszą być nie tylko wyjaśnienia zamawiającego, ale i pytania wykonawców. 


Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, pracuje w jednostce sektora finansów publicznych

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne