Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

gov_LAB

25 Styczeń 2019 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program edukacyjny gov_LAB,...

Konkurs na pozacenowe...

25 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w II edycji konkursu na pozacenowe...

Roczne sprawozdania o...

25 Styczeń 2019 
Na podstawie art. 98 pzp zamawiający zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o...

Jaka jest rola pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w praktyce?

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    siwz

Celem zadawania pytań do siwz, a w konsekwencji odpowiedzi na nie, jest doprecyzowanie lub uszczegółowienie intencji zamawiającego zawartych w specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem wiążącym zarówno zamawiającego, jak i wykonawcę, w którym zamawiający określa w szczególności warunki wyboru oferty najkorzystniejszej oraz warunki realizacji udzielanego zamówienia.

Zatem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów siwz powinny one zostać usunięte jeszcze przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, a zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w komentowanym przepisie. Należy pamiętać, że obowiązek udzielenia wyjaśnień powstaje tylko wtedy, gdy wniosek wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wykonawcy w praktyce bardzo często korzystają z możliwości składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz – przepisy pzp dają im nie tylko prawo do zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości, ale wręcz nakładają na nich taki obowiązek. Zaniechanie zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz może bowiem stanowić podstawę zarzutu dotyczącego braku dochowania przez przyjmującego zamówienie należytej staranności, o której mowa w art. 355 § 2 kc.

Podsumowując, zadawanie pytań przez wykonawców jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron postępowania: zamawiający mają możliwość poprawienia ewentualnych błędów lub niejasności, które pojawiły się w treści siwz, wykonawcy zaś zyskują pewność co do wymogów czy warunków, na jakich będzie realizowane zamówienie publiczne, dzięki czemu mogą złożyć w postępowaniu właściwą ofertę. Nie można jednak zapominać, że precyzyjne muszą być nie tylko wyjaśnienia zamawiającego, ale i pytania wykonawców. 


Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, pracuje w jednostce sektora finansów publicznych

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne