Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Jaka jest rola pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w praktyce?

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    kary umowne   siwz

Wykonawcy przez zadawanie pytań dotyczących treści siwz sygnalizują zamawiającemu pewne nieprawidłowości, polegające np. na ograniczeniu konkurencji. Zdarza się, że w swoich pytaniach wykonawcy formułują wnioski o zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia konkretnego (swojego) rozwiązania.

Pytania bywają następujące: „Czy zamawiający dopuści (…)?” lub „Czy oprócz (…) można zastosować rozwiązanie (…)?”. Wykonawcy muszą jednak pamiętać, że tego typu pytania nie wstrzymują biegu terminu na wniesienie odwołania.

Zadając pytania do treści siwz wykonawca ma na celu ustalenie, czy właściwie zrozumiał on postanowienia specyfikacji.

Warto w tym zakresie wspomnieć o poglądzie wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2014 r. (IV CSK 626/13), zgodnie z którym: „W danych okolicznościach składanego i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz wątpliwości występujących po stronie wykonawcy art. 38 p.z.p. stanowi w związku z art. 354 § 2 k.c. nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ”. Po wydaniu tego wyroku niektóre składy orzekające KIO nie rozstrzygają spraw w zakresie wątpliwości wynikających z siwz na korzyść wykonawców (zob. np. wyroki KIO: z 5 października 2017 r., KIO 1965/17, KIO 1966/17; z 6 lipca 2017 r., KIO 1248/17; z 10 sierpnia 2017 r., KIO 1595/17).

W drodze pytań do siwz wykonawcy niekiedy próbują także zwrócić uwagę na niekorzystne dla nich postanowienia umów, a w szczególności na zbyt wysokie kary umowne i niedookreślone okoliczności, w których kary te mają być nakładane, a także na ryzyko z tym związane.

Reasumując – instytucja wyjaśniania treści siwz stanowi dla wykonawców sposób sygnalizowania zamawiającemu nieprawidłowości, a w dalszej kolejności służy do ustalenia znaczenia poszczególnych zapisów specyfikacji.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne