Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Centrum nauki na stacji PKP

03 Wrzesień 2018 
Samorząd miejski Ostrołęki przekształci część tamtejszego dworca PKP w nowoczesne centrum...

Zaliczki w zamówieniach...

03 Wrzesień 2018 
W ramach wsparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację...

Przesunięcie terminu pełnej...

03 Wrzesień 2018 
22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1603 opublikowana została ustawa z dnia 20...

Jaka jest rola pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w praktyce?

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    kary umowne   siwz

Wykonawcy przez zadawanie pytań dotyczących treści siwz sygnalizują zamawiającemu pewne nieprawidłowości, polegające np. na ograniczeniu konkurencji. Zdarza się, że w swoich pytaniach wykonawcy formułują wnioski o zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia konkretnego (swojego) rozwiązania.

Pytania bywają następujące: „Czy zamawiający dopuści (…)?” lub „Czy oprócz (…) można zastosować rozwiązanie (…)?”. Wykonawcy muszą jednak pamiętać, że tego typu pytania nie wstrzymują biegu terminu na wniesienie odwołania.

Zadając pytania do treści siwz wykonawca ma na celu ustalenie, czy właściwie zrozumiał on postanowienia specyfikacji.

Warto w tym zakresie wspomnieć o poglądzie wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2014 r. (IV CSK 626/13), zgodnie z którym: „W danych okolicznościach składanego i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz wątpliwości występujących po stronie wykonawcy art. 38 p.z.p. stanowi w związku z art. 354 § 2 k.c. nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ”. Po wydaniu tego wyroku niektóre składy orzekające KIO nie rozstrzygają spraw w zakresie wątpliwości wynikających z siwz na korzyść wykonawców (zob. np. wyroki KIO: z 5 października 2017 r., KIO 1965/17, KIO 1966/17; z 6 lipca 2017 r., KIO 1248/17; z 10 sierpnia 2017 r., KIO 1595/17).

W drodze pytań do siwz wykonawcy niekiedy próbują także zwrócić uwagę na niekorzystne dla nich postanowienia umów, a w szczególności na zbyt wysokie kary umowne i niedookreślone okoliczności, w których kary te mają być nakładane, a także na ryzyko z tym związane.

Reasumując – instytucja wyjaśniania treści siwz stanowi dla wykonawców sposób sygnalizowania zamawiającemu nieprawidłowości, a w dalszej kolejności służy do ustalenia znaczenia poszczególnych zapisów specyfikacji.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne