Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

gov_LAB

25 Styczeń 2019 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program edukacyjny gov_LAB,...

Konkurs na pozacenowe...

25 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w II edycji konkursu na pozacenowe...

Roczne sprawozdania o...

25 Styczeń 2019 
Na podstawie art. 98 pzp zamawiający zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o...

Jaka jest rola pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w praktyce?

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    siwz   kary umowne

Wykonawcy przez zadawanie pytań dotyczących treści siwz sygnalizują zamawiającemu pewne nieprawidłowości, polegające np. na ograniczeniu konkurencji. Zdarza się, że w swoich pytaniach wykonawcy formułują wnioski o zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia konkretnego (swojego) rozwiązania.

Pytania bywają następujące: „Czy zamawiający dopuści (…)?” lub „Czy oprócz (…) można zastosować rozwiązanie (…)?”. Wykonawcy muszą jednak pamiętać, że tego typu pytania nie wstrzymują biegu terminu na wniesienie odwołania.

Zadając pytania do treści siwz wykonawca ma na celu ustalenie, czy właściwie zrozumiał on postanowienia specyfikacji.

Warto w tym zakresie wspomnieć o poglądzie wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2014 r. (IV CSK 626/13), zgodnie z którym: „W danych okolicznościach składanego i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz wątpliwości występujących po stronie wykonawcy art. 38 p.z.p. stanowi w związku z art. 354 § 2 k.c. nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ”. Po wydaniu tego wyroku niektóre składy orzekające KIO nie rozstrzygają spraw w zakresie wątpliwości wynikających z siwz na korzyść wykonawców (zob. np. wyroki KIO: z 5 października 2017 r., KIO 1965/17, KIO 1966/17; z 6 lipca 2017 r., KIO 1248/17; z 10 sierpnia 2017 r., KIO 1595/17).

W drodze pytań do siwz wykonawcy niekiedy próbują także zwrócić uwagę na niekorzystne dla nich postanowienia umów, a w szczególności na zbyt wysokie kary umowne i niedookreślone okoliczności, w których kary te mają być nakładane, a także na ryzyko z tym związane.

Reasumując – instytucja wyjaśniania treści siwz stanowi dla wykonawców sposób sygnalizowania zamawiającemu nieprawidłowości, a w dalszej kolejności służy do ustalenia znaczenia poszczególnych zapisów specyfikacji.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne