Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Kryterium jakości a dochowanie zasady konkurencyjności w postępowaniu – co należy w szczególności oceniać w tym kryterium?

Data publikacji: 30-03-2018 Autor: Mateusz Saczywko

Stosowanie przez zamawiających kryterium jakości powinno być poprzedzone głęboką analizą. Nie wystarczy bowiem, by kryterium odnosiło się do przedmiotu zamówienia, musi ono również być stosowane w taki sposób, aby nie naruszało podstawowych zasad postępowania (m.in. równego traktowania i uczciwej konkurencji).

Warto powołać się tutaj na treść informacji o wynikach kontroli prowadzonej przez UZP z 15 maja 2013 r. (KA/24/10), w której wykazano nieprawidłowe opisanie kryterium jakości przez zamawiającego, wskazując przy tym, że niewystarczające jest – w celu posłużenia się kryterium – zamieszczenie informacji o nim wraz z przypisaniem mu określonej wagi. Zamawiający musi bowiem opisać, jakie cechy oraz w jakim zakresie będą one brane pod uwagę przy przyznawaniu punktacji. Aby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania, należy zagwarantować niezbędną przejrzystość umożliwiającą uzyskanie przez wszystkich wykonawców informacji dotyczących ustaleń na temat kryteriów, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Zastosowanie kryterium „jakość” nie może przy tym stanowić próby obejścia przepisów pzp. W uchwale KIO z 3 sierpnia 2017 (KIO/KD 39/17) czytamy ponadto, że kryterium oceny ofert „jakość wykonanych robót”, w którym to były brane pod uwagę „pochwały, nagrody i certyfikaty zdobyte przez wykonawcę w ciągu swojej działalności”, zdaniem Izby odnosiło się do właściwości wykonawcy, co stanowi naruszenie przepisów pzp, w tym zasady uczciwej konkurencji.

Prawidłowe zastosowanie i opisanie kryterium jakości ma znaczenie fundamentalne, gdyż niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie kryteriów oceny ofert stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Mateusz Saczywko
prawnik, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne