Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowy podręcznik od UZP

11 Styczeń 2018 
Urząd Zamówień Publicznych, w ramach realizacji projektu „Efektywne zamówienia publiczne...

Prace nad budową Portalu...

11 Styczeń 2018 
4 grudnia 2017 r. upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie...

Konsultacje Komisji...

11 Styczeń 2018 
Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje w sprawie zawartości nowego przewodnika...

Czy zmiany w zakresie przesłanek zatrzymania wadium są korzystne dla uczestników systemu zamówień publicznych?

Data publikacji: 11-01-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    wadium

W art. 46 ust. 4a i 5 pzp zostały ściśle określone przesłanki zatrzymania wadium.

W myśl ust. 4a analizowanego przepisu zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, albo pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Przed nowelizacją zamawiający był zobowiązany zatrzymać wadium w sytuacji, gdy wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Natomiast w obecnym stanie prawnym obowiązek ten powstaje z chwilą, gdy wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Zatem wykonawca nie uniknie konsekwencji zatrzymania wadium przez samo złożenie jakiegokolwiek dokumentu – złożony przez niego dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia (zob. uchwała SN z 22 czerwca 2017 r., III CZP 27/17). Reasumując: ustawodawca nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. doprecyzował wyłącznie treść komentowanego artykułu, rozstrzygając jednocześnie pojawiające się dotychczas wątpliwości interpretacyjne, co z punktu widzenia zamawiającego jest korzystne.


Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, pracuje w jednostce sektora finansów publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne