Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konsultacje społeczne

27 Lipiec 2018 
Komisja Europejska prowadzi obecnie drugą rundę konsultacji dotyczących nowych...

Standardy usług i danych

27 Lipiec 2018 
Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy wykonawcy...

Odsunięcie w czasie obowiązku...

27 Lipiec 2018 
20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę Prawo zamówień publicznych...

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Data publikacji: 01-12-2017 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    roboty budowlane   gwarancja   siwz

Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego albo też jako treść oferty.

W związku z tym decydujące znaczenie w rozróżnieniu charakteru próbki ma to, jaką rolę przypisał jej zamawiający w treści siwz i jakiemu celowi ona służy. Jeżeli próbka stanowi podstawę do tego, by złożoną przez wykonawcę ofertę ocenić w ramach kryterium oceny ofert (w szczególności kryterium jakościowego), to należy uznać, że stanowi ona integralną część oferty, tak jak pozostałe parametry oceniane w ramach kryteriów (jak np. cena, gwarancja), nie jest natomiast dokumentem potwierdzającym spełnienie przez wykonawcę warunków przedmiotowych. W takiej sytuacji nie można uzupełnić próbki, która nie została złożona wraz z ofertą.

W wyroku z 25 marca 2015 r. (KIO 506/15) KIO wskazała: „Należy przyjąć, że próbka stanowi pewną materializację przedmiotu oferty, która ma służyć namacalnemu, empirycznemu zbadaniu cech i właściwości przedmiotu oferty lub nawet jego działania w formule opisanego w SIWZ eksperymentu (…)”.

Gdy próbka pełni rolę dokumentu przedmiotowego, to potwierdza, że produkt spełnia wymogi postawione przez zamawiającego (np. parametry techniczne oferowanego sprzętu/usług spełniają wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia). W takiej sytuacji zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia tej próbki dopiero po ocenie ofert i wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 1 i 2 pzp). Pamiętajmy również, że w przypadku dokumentu przedmiotowego ma zastosowanie art. 26 ust. 3 i 4 pzp.


 Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk; pracuje w jednostce sektora finansów publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne