Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rekordowe inwestycje

06 Listopad 2018 
Trwające obecnie na Pomorzu Zachodnim inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

Inwestycje unijne a obligacje...

06 Listopad 2018 
Jak wskazują inwestorzy finansowi, rynek obligacji komunalnych, choć bardzo pożądany,...

miniPortal już działa!

06 Listopad 2018 
Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,...

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Data publikacji: 01-12-2017 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Stanowi o tym wprost rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli zamawiający nada próbce taki charakter, będzie ona stanowiła dokument, który zgodnie z art. 26 pzp będzie podlegał uzupełnieniu.


Próbka może jednak stanowić również część oferty. Będzie tak, jeżeli zamawiający zażąda jej złożenia w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert (np. w ramach kryterium jakości). Jak wskazała Izba w wyroku z 16 lutego 2017 r. (KIO 198/17), jeżeli zamawiający oczekuje przedłożenia próbek proponowanego przez wykonawców asortymentu w celu ich oceny w ramach kryterium oceny ofert, to próbki te należy traktować jako treść oferty. W takiej sytuacji nie mogą one podlegać ani modyfikacjom w trakcie oceny ofert, ani uzupełnieniu, jeżeli pierwotnie nie zostały załączone do oferty, gdyż takie działanie skutkowałoby naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (ponieważ może się zdarzyć sytuacja, w której wykonawca – po zapoznaniu się z treścią innych złożonych ofert – dokonałby modyfikacji treści swojej oferty).

Należy jednak podkreślić, że ocena dotycząca tego, czy żądaną w danym postępowaniu próbkę należy traktować jako treść oferty, czy jako dokument, którego celem jest wykazanie potwierdzenia spełnienia warunków przez oferowany przedmiot, zależy od charakteru nadanego jej w siwz przez zamawiającego.


Mateusz Saczywko
prawnik, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne