Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Data publikacji: 01-12-2017 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    roboty budowlane   siwz

Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Stanowi o tym wprost rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli zamawiający nada próbce taki charakter, będzie ona stanowiła dokument, który zgodnie z art. 26 pzp będzie podlegał uzupełnieniu.


Próbka może jednak stanowić również część oferty. Będzie tak, jeżeli zamawiający zażąda jej złożenia w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert (np. w ramach kryterium jakości). Jak wskazała Izba w wyroku z 16 lutego 2017 r. (KIO 198/17), jeżeli zamawiający oczekuje przedłożenia próbek proponowanego przez wykonawców asortymentu w celu ich oceny w ramach kryterium oceny ofert, to próbki te należy traktować jako treść oferty. W takiej sytuacji nie mogą one podlegać ani modyfikacjom w trakcie oceny ofert, ani uzupełnieniu, jeżeli pierwotnie nie zostały załączone do oferty, gdyż takie działanie skutkowałoby naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (ponieważ może się zdarzyć sytuacja, w której wykonawca – po zapoznaniu się z treścią innych złożonych ofert – dokonałby modyfikacji treści swojej oferty).

Należy jednak podkreślić, że ocena dotycząca tego, czy żądaną w danym postępowaniu próbkę należy traktować jako treść oferty, czy jako dokument, którego celem jest wykazanie potwierdzenia spełnienia warunków przez oferowany przedmiot, zależy od charakteru nadanego jej w siwz przez zamawiającego.


Mateusz Saczywko
prawnik, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne