Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektronizacja zamówień...

29 Maj 2017 
Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje, że komunikacja...

Marginalne klauzule społeczne

10 Maj 2017 
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak często w latach 2013–2016 klauzule społeczne były...

Nowa wersja Kodeksu...

10 Maj 2017 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że w II kwartale br. zostanie...

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Data publikacji: 10-05-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Jak wskazano w jednej z publikacji UZP: „Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie posługiwał się przy wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą być ściśle powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, ale równocześnie także z postanowieniami umowy np. w zakresie kar umownych” (zob. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, red. J. Sadowy).

Kryterium wysokości kary umownej moglibyśmy uznać za kryterium nietypowe, choć sytuacja, w której to wykonawca ustala stosunek kary np. do ryzyka niewykonania czy nieterminowego wykonania umowy, pozwala na zabezpieczenie interesu zamawiającego, a równocześnie na większe zaangażowanie wykonawcy. Należy jednak pamiętać, że im wyższa kara, tym wyższe ryzyko finansowe musi uwzględnić wykonawca na etapie przygotowania umowy. KIO w jednym ze swoich wyroków (KIO 291/12) uznała, że w przypadku usług kryterium wysokości kary umownej, jako odnoszącej się do realizacji przedmiotu zamówienia (przy określeniu również minimalnej i maksymalnej rozpiętości procentowej), może stanowić gwarancję należytego wykonania usług. Zastosowanie takiego kryterium może jednak rodzić problemy interpretacyjne, gdyż kara umowna jest surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Równocześnie powstaje pytanie, czy wykonawca, który sam zaproponował wysokość kary umownej, mógłby potem wnioskować o jej miarkowanie.


Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne