Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Jerzy Wysocki

W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust. 1a, wskutek czego zamawiający sektorowi (choćby zajmujący się dostawą wody, energii elektrycznej) w przypadku zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej mają obowiązek stosowania postanowień Rozdziału 4a Działu III pzp („Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”), z równoczesnym wyłączeniem stosowania przepisów Rozdziału 5 („Zamówienia sektorowe”).

Moim zdaniem art. 131a ust. 1a pzp stanowi lex specialis w stosunku do art. 132 pzp (który określa zakres zastosowania rozdziału dotyczącego zamówień sektorowych), wskazując na konieczność zastosowania specjalnego reżimu w postaci przepisów odnoszących się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że niestosowanie wobec tego typu zamówień przepisów dotyczących zamówień sektorowych ma znaczenie dla oceny prawidłowości udzielania zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej przez zamawiających sektorowych. Przepisy pzp dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wprowadzają odmienne procedury niż te ustalone w przepisach dla zamówień sektorowych. Dotyczy to m.in. regulacji odnoszących się do tego, kiedy nie stosuje się pzp: wyłączenie dla robót budowlanych o wartości niższej niż tzw. progi unijne (art. 133 ust. 1 pzp), wyłączenie dotyczące tzw. zakupów w ramach grupy kapitałowej (art. 136 pzp) czy też zakupów energii, paliw lub ciepła (art. 138a pzp). Inną istotną różnicą jest także brak możliwości udzielania zamówień obronnych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 131h pzp).


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne