Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektronizacja zamówień...

29 Maj 2017 
Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje, że komunikacja...

Marginalne klauzule społeczne

10 Maj 2017 
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak często w latach 2013–2016 klauzule społeczne były...

Nowa wersja Kodeksu...

10 Maj 2017 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że w II kwartale br. zostanie...

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Jerzy Wysocki

W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust. 1a, wskutek czego zamawiający sektorowi (choćby zajmujący się dostawą wody, energii elektrycznej) w przypadku zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej mają obowiązek stosowania postanowień Rozdziału 4a Działu III pzp („Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”), z równoczesnym wyłączeniem stosowania przepisów Rozdziału 5 („Zamówienia sektorowe”).

Moim zdaniem art. 131a ust. 1a pzp stanowi lex specialis w stosunku do art. 132 pzp (który określa zakres zastosowania rozdziału dotyczącego zamówień sektorowych), wskazując na konieczność zastosowania specjalnego reżimu w postaci przepisów odnoszących się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że niestosowanie wobec tego typu zamówień przepisów dotyczących zamówień sektorowych ma znaczenie dla oceny prawidłowości udzielania zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej przez zamawiających sektorowych. Przepisy pzp dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wprowadzają odmienne procedury niż te ustalone w przepisach dla zamówień sektorowych. Dotyczy to m.in. regulacji odnoszących się do tego, kiedy nie stosuje się pzp: wyłączenie dla robót budowlanych o wartości niższej niż tzw. progi unijne (art. 133 ust. 1 pzp), wyłączenie dotyczące tzw. zakupów w ramach grupy kapitałowej (art. 136 pzp) czy też zakupów energii, paliw lub ciepła (art. 138a pzp). Inną istotną różnicą jest także brak możliwości udzielania zamówień obronnych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 131h pzp).


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne