Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

Data publikacji: 26-01-2017 Autor: Małgorzata Filipek
Tagi:    podmiot trzeci

Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub takiego, w stosunku do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dla wykonawców są zaś one podstawą oceny własnych możliwości i podjęcia decyzji o samodzielnym bądź wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020) wprowadziła istotne zmiany w tym temacie. Wykonawcy biorący lub chcący wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinni zwrócić uwagę na zakres i charakter tych zmian. Do najistotniejszych należy uzależnienie możliwości skorzystania z potencjału wykształcenia, kwalifikacji czy doświadczenia podmiotu trzeciego odnoszącego się do robót budowlanych i usług od tego, czy podmiot trzeci wykona te roboty lub usługi. To zaś oznacza brak możliwości promowania tzw. sztucznego udostępniania zasobów. W tym zakresie nie tylko wykonawca podlega weryfikacji pod kątem warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, ale także podmiot udostępniający zdolności techniczne lub zawodowe. Jeśli podmiot ten podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału, to wykonawca musi zastąpić go innym podmiotem bądź samodzielnie zrealizować zamówienie. Proces weryfikacji wykonawcy w zakresie oceny zdolności technicznej lub zawodowej został przedłużony do momentu podpisania umowy, co skutkuje możliwością wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania.


Małgorzata Filipek
wieloletni praktyk i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; członek OSKZP i Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne